Bezplatná navigácia Here je už dostupná pre všetky androidové zariadenia

Ma­py No­kia He­re sa prep­ra­co­va­li na an­droi­do­vé te­le­fó­ny. Spo­čiat­ku bo­li dos­tup­né exklu­zív­ne pre Sam­sung Ga­laxy, te­raz sú už k dis­po­zí­cii pre aký­koľ­vek te­le­fón s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.1 a vy­šším. Prav­da, ne­náj­de­te ich v Goog­le Play Sto­re.

Be­ta ver­ziu si mô­že­te stiah­nuť pria­mo na webo­vej strán­ke ap­li­ká­cie a nain­šta­lo­vať ruč­ne po­mo­cou sú­bo­ru APK. In­šta­lá­cia sí­ce nie je zlo­ži­tý pro­ces, no nie je ani ta­ká bez­prob­lé­mo­vá, ako by ma­la byť. Ap­li­ká­cia sa ne­bu­de auto­ma­tic­ky ak­tua­li­zo­vať. Bu­de­te te­da mu­sieť sle­do­vať, ke­dy sa vy­dá no­vá ver­zia, a opäť si stiah­nuť a nain­šta­lo­vať nov­ší sof­tvér.

Ma­py He­re sú zdat­ná kon­ku­ren­cia pre vlas­tné ma­py Goog­lu pre an­droi­do­vé za­ria­de­nia. Po­nú­ka­jú vý­bor­nú turn-by-turn na­vi­gá­ciu a ich nes­por­ná vý­ho­da je aj off-li­ne re­žim, keď ne­pot­re­bu­je­te pri­po­je­nie do inter­ne­tu. Na­vy­še pou­ží­va­teľ­ská skú­se­nosť je ove­ľa lep­šia ako pri off-li­ne re­ži­me máp Goog­lu, kto­ré umož­ňu­jú ulo­žiť iba vý­rez ma­py.

No­kia sí­ce ho­vo­rí, že sof­tvér by mal fun­go­vať na ľu­bo­voľ­nom za­ria­de­ním s An­droi­dom 4.1 a nov­ším, ale na op­ti­mál­ne pou­ži­tie sa od­po­rú­ča, aby mal te­le­fón či tab­let as­poň 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 4-pal­co­vý ale­bo väč­ší dis­plej.

Off-li­ne ma­py He­re sú dos­tup­né asi v stov­ke kra­jín vrá­ta­ne Čes­kej re­pub­li­ky a Slo­ven­ska. Tra­sy MHD sú tu k dis­po­zí­cii pre Pra­hu, Br­no a Bra­tis­la­vu.

Zdroj: gi­gaom.com
360.he­re.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter