Dynamic Discounting: Elektronická fakturácia môže malým firmám pomôcť k hotovosti

Veľ­ké fir­my či kor­po­rá­cie ma­jú čas­to splat­nosť fak­túr 60, 90 a nie­ke­dy aj viac dní. Dosť ťaž­ká si­tuácia pre ma­lé. Na bar­ce­lon­skom Exchan­ge sum­mi­te sa dis­ku­to­va­lo aj o nás­tro­ji, kto­rý ten­to prob­lém rie­ši. Tak­zva­ný Dy­na­mic Dis­coun­ting (dy­na­mic­ké zni­žo­va­nie ce­ny) do­ká­že urý­chliť pla­tob­ný styk me­dzi veľ­ký­mi a ma­lý­mi.

„Pros­tried­kom na to, aby cash men­šie fir­my dos­ta­li skôr, je prá­ve elek­tro­nic­ká fak­tu­rá­cia. Ta­ká­to ko­mu­ni­ká­cia je rých­lej­šia a urých­li aj schva­ľo­va­cie pro­ce­sy vo veľ­kých fir­mách, či­že ve­dia pe­nia­ze men­ším do­dá­va­te­ľom za­pla­tiť skôr," ho­vo­rí An­drej Glézl zo spo­loč­nos­ti Da­ta­mo­li­no, kto­rý v Bar­ce­lo­ne ako zá­stup­ca je­di­nej fir­my zo Slo­ven­ska pred­ná­šal na té­mu Ako sú ma­lé fir­my prip­ra­ve­né na zme­ny v elek­tro­nic­kom spra­co­vá­va­ní fak­túr?

Ako to fun­gu­je

Ce­na za to, aby men­ší dos­ta­li za­pla­te­né skôr, je tá, že pos­kyt­nú veľ­kým zľa­vu. Nap­rík­lad 3 per­cen­tá vte­dy, ak na roz­diel od 60 dní dos­ta­nú za­pla­te­né o 15 dní. Ak od­lo­ží­me emó­cie na­bok a ra­cio­nál­ne to zhod­no­tí­me, men­šej fir­me od­pad­ne ča­ka­nie a ne­mu­sí rie­šiť fak­to­ring poh­ľa­dá­vok, fi­nan­co­va­nie pra­cov­né­ho ka­pi­tá­lu a na­mies­to od ban­ky (kon­to­ko­ren­tné úve­ry) mô­že mať cash na úč­te skôr. Pre veľ­ké fir­my nie je hlav­ným mo­tí­vom ušet­riť na ma­lých, ale vy­tvo­riť s ni­mi efek­tív­nu elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu.

Zdan­li­vo jed­no­du­chá a pre všet­kých pros­peš­ná sché­ma však na­rá­ža na pre­káž­ku - rôz­no­ro­dosť fak­tu­rač­ných sys­té­mov (napr. el. por­tá­lov, webo­vých ap­li­ká­cií a pod.), kto­ré fir­my vy­uží­va­jú. Je­den z ich do­dá­va­te­ľov mô­že nap­rík­lad ko­mu­ni­ko­vať aj s 25 rôz­ny­mi sys­té­ma­mi. A to je veľ­mi ne­po­hodl­né a zdĺha­vé.

Zjed­no­du­še­nie

Rie­še­ním by moh­li byť služ­by, do kto­rých do­dá­va­te­lia po­sie­la­jú svo­je fak­tú­ry. Kon­krét­na služ­ba do­ká­že z PDF spra­co­vať pot­reb­né dá­ta, pre­po­jiť sa s fak­tu­rač­ným sys­té­mom veľ­kej fir­my a nás­led­ne doň tie­to dá­ta po­sie­lať. Cez kon­to ta­kej­to služ­by fun­gu­jú­cej ako „zber­ná sieť" mô­žu ad­re­sá­ti pri­jať pot­reb­né úda­je a ne­mu­sia nú­tiť svo­jich do­dá­va­te­ľov, aby sa re­gis­tro­va­li do roz­lič­ných sys­té­mov.

Spô­sob je nas­le­du­jú­ci. Veľ­ká fir­ma pri­jí­ma PDF od men­šie­ho do­dá­va­te­ľa. Pri­ja­té PDF služ­ba za­evi­du­je a pre­me­ní ho na dá­ta, s kto­rý­mi po­tom pra­cu­je ďa­lej v sys­té­me veľ­ká fir­ma. Vý­ho­da pre ma­lé fir­my je v tom, že sta­čí, aby pos­la­li PDF na de­fi­no­va­nú e-mai­lo­vú ad­re­su, ne­mu­sia vy­sta­vo­vať fak­tú­ry v ne­ja­kom sys­té­me, kto­rý pou­ží­va veľ­ká fir­ma. Keď­že kaž­dá veľ­ká fir­ma má svoj vlast­ný sys­tém, vy­sta­vo­va­te­lia by sa mu­se­li učiť ro­biť vo via­ce­rých ta­kých­to sys­té­moch, pri po­sie­la­ní PDF ten­to prob­lém od­pa­dá.

Dy­na­mic Dis­coun­ting mô­že v ta­kom­to prí­pa­de pô­so­biť eš­te ako ďal­ší mo­ti­vač­ný pr­vok na ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi veľ­ký­mi a men­ší­mi. Kaž­dý dob­rý spô­sob, kto­rý ze­fek­tív­ni elet­ro­nic­ký tok vý­me­ny dát v biz­ni­se, je vý­zvou pre kľú­čo­vých hrá­čov na scé­ne elek­tro­nic­kej fak­tu­rá­cie. Bar­ce­lo­na kľú­čo­vých hrá­čov za­de­fi­no­va­la bez oh­ľa­du na po­ra­die tak­to: ve­rej­ný sek­tor, plat­for­my, ma­lé a stred­né pod­ni­ky (SME - Small Me­dium En­terpri­ses). Jed­ným z ich spo­loč­ných cie­ľov by ma­lo byť, aby SME ma­li prís­tup k elek­tro­nic­kým fak­tu­rač­ným plat­for­mám.

Via­ce­ré SME dnes fun­gu­jú off-li­ne (na pa­pie­ri) a ve­rej­ný sek­tor nie je pris­pô­so­be­ný na elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu. Ope­rá­to­ri (elek­tro­nic­ké sys­té­my) mu­sia pre­to náj­sť spô­sob, kto­rým do­ká­žu na svo­jich plat­for­mách po­núk­nuť viac ako len vý­me­nu in­for­má­cií. Tre­ba spo­lup­ra­co­vať a hľa­dať nás­tro­je, kto­ré mô­žu sú­čas­né prob­lé­my (pri­veľ­kú rôz­no­ro­dosť sys­té­mov, lip­nu­tie na off-li­ne sve­te a pa­pie­ri) pre­ko­ná­vať a po­su­núť le­vel aj efekt z elek­tro­nic­kej fak­tu­rá­cie na vy­ššiu úro­veň.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter