Nová filozofia aktualizácií Windows 10

Win­dows 10 ko­neč­ne umož­ňu­je up­da­te ver­zie Win­dows „za jaz­dy" po­dob­ne jed­no­du­cho ako to fun­gu­je u iOS, či An­droi­du. Po reš­tar­te tr­vá in­šta­lá­cia a kon­fi­gu­rá­cia nie­koľ­ko má­lo mi­nút. Po troch týž­dňoch ma­li pou­ží­va­te­lia za­po­je­ní do tes­to­va­cie­ho prog­ra­mu Win­dows In­si­der mož­nosť nah­ra­diť zos­ta­vu (build) 9841 ver­ziou 9860.

Od tej­to zos­ta­vy sa me­ní aj fi­lo­zo­fia in­šta­lo­va­nia zos­táv. Mô­že­te si vy­brať, či bu­de­te chcieť no­vé zos­ta­vy in­šta­lo­vať čas­tej­šie, ale­bo me­nej čas­to.

w10preview6.png

Nas­ta­ve­nie frek­ven­cie ak­tua­li­zá­cie Win­dows 10

Ako vlas­tne fun­gu­je ge­ne­ro­va­nie zos­táv? Kaž­dý deň sa vy­tvá­ra no­vá zos­ta­va, kto­rú inter­ne tes­tu­jú ľu­dia z OSG (Ope­ra­ting Sys­tems Group). Po ove­re­ní tou­to sku­pi­nou sú niek­to­ré zos­ta­vy po­su­nu­té šir­šie­mu ok­ru­hu (de­siat­ky ti­síc ľu­dí) v Mic­ro­sof­te.

Ak sa zos­ta­va uká­že ako dos­ta­toč­ne sta­bil­ná bu­de po­su­nu­tá na ve­rej­né tes­to­va­nie pre tých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú nas­ta­ve­nú voľ­bu „Fast". Tá­to voľ­ba je ur­če­ná pre ak­čnej­ších pou­ží­va­te­ľov prah­nú­cich po no­vin­kách. Voľ­ba „Slow" je ur­če­ná pre kon­zer­va­tív­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, kto­rí dos­ta­nú zos­ta­vu, kto­rá už bo­la otes­to­va­ná pou­ží­va­teľ­mi, čo ma­jú nas­ta­ve­nú voľ­bu „Fast".

w10preview7.png

Ok­ru­hy pou­ží­va­te­ľov pre tes­to­va­nie no­vých zos­táv Win­dows 10


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter