Verejné betatestovanie Office 16 je na spadnutie. Pozrite si novinky vo videu.

Mic­ro­soft pra­cu­je na vý­vo­ji a tes­to­va­ní ďal­šej ver­zie svoj­ho kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka, kto­rá ne­sie kó­do­vé ozna­če­nie Of­fi­ce 16. Bu­de to pr­vá ver­zia, kto­rá bu­de za­hŕňať ap­li­ká­cie Mo­dern UI, ur­če­né v pr­vom ra­de na ov­lá­da­nie do­ty­kom.

Spo­loč­nosť v tých­to dňoch uvoľ­ni­la no­vé zos­ta­ve­nie (build) men­šej sku­pi­ne tes­te­rov, kto­ré si vy­skú­ša­li aj re­dak­to­ri webu Win­Be­ta. Tre­ba do­dať, že ide o ra­nú ver­ziu, a kým sa spus­tí ve­rej­né tes­to­va­nie, mô­že dôjsť k zme­nám. No­vin­ky v ap­li­ká­cii Word si mô­že­te po­zrieť vo vi­deu.

Video:


To­to zos­ta­ve­nie sa za­me­ria­va na des­ktop, ale prip­ra­vu­jú sa aj do­ty­ko­vé edí­cie ap­li­ká­cií. Tech­no­ló­gia Tell Me nap­rík­lad umož­ní pí­sať do po­ľa po­žia­dav­ky a ap­li­ká­cia navr­hu­je vhod­né fun­kcie. Sof­tvér roz­poz­ná správ­nu orien­tá­ciu vkla­da­ných ob­ráz­kov, k dis­po­zí­cii bu­de „štíh­lej­šia" ver­zia Out­loo­ku pre za­ria­de­nia s ma­lým úlo­žis­kom. No nie všet­ky zme­ny sú sku­toč­né no­vin­ky, nap­rík­lad čier­na té­ma už bo­la aj v Of­fi­ce 2010, no po­tom od nej Mic­ro­soft upus­til. Te­raz sa opäť vra­cia, spo­loč­nosť tak rea­gu­je na po­žia­dav­ku pou­ží­va­te­ľov Of­fi­ce 2013.

Of­fi­ce 16 si za­tiaľ mô­že vy­skú­šať len hŕstka pou­ží­va­te­ľov, kto­rá je prih­lá­se­ná do prog­ra­mu Of­fi­ce Be­ta a má ak­tív­ne pred­plat­né Of­fi­ce 365. Mic­ro­soft za­tiaľ neoz­ná­mil, ke­dy sa za­čne s ve­rej­ným be­ta­tes­to­va­ním, no pod­ľa no­vi­nár­ky Ma­ry Jo Fo­ley sa tak má stať už v tých­to dňoch. Fi­nál­na ver­zia sa oča­ká­va na jar bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: win­be­ta.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter