Android 5.0 Lollipop prichádza so zjednodušeným rozhraním a novými funkciami

Goog­le v pia­tok vy­dal ver­ziu 5.0 svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid s kó­do­vým náz­vom Lolli­pop. Pri­chá­dza s no­vý­mi fun­kcia­mi a zdo­ko­na­le­ným di­zaj­nom, s kto­rým sa bu­de­me stre­tá­vať ok­rem smar­tfó­nov aj v auto­mo­bi­loch, in­te­li­gen­tných ho­din­kách či te­le­ví­zo­roch.

An­droid má pod­ľa pries­ku­mov spo­loč­nos­ti IDC na glo­bál­nom tr­hu smar­tfó­nov po­diel 84,7 %. Cie­ľom no­vej ver­zie je pre­sa­diť sa aj v pod­ni­ko­vom sek­to­re, pre­to­že ve­ľa ľu­dí má je­den smar­tfón na osob­né pou­ži­tie aj na fi­rem­né úče­ly. Vzhľa­dom na pok­les tr­ho­vé­ho po­die­lu Blac­kBerry vi­dí Goog­le v tom­to sek­to­re veľ­kú príl­eži­tosť.

Jed­na z po­žia­da­viek bo­la mož­nosť hlad­ké­ho pre­pí­na­nia me­dzi osob­nou a pra­cov­nou čas­ťou. Ap­li­ká­cie v oboch čas­tiach pri­tom pris­tu­pu­jú k od­liš­ným sú­bo­rom dát. To umož­ňu­je za­mes­tná­va­te­ľo­vi sle­do­vať ob­sah jed­né­ho od­die­lu v za­ria­de­ní pou­ží­va­te­ľa bez to­ho, aby mal prís­tup k dru­hé­mu, súk­rom­né­mu od­die­lu. Prie­kop­ní­kom tej­to my­šlien­ky bol Sam­sung, kto­rý pos­ky­to­val pre An­droid dopl­nok Knox. Pod­ľa šé­fa vý­vo­jár­ske­ho tí­mu Hi­ros­hi­ho Loc­khei­me­ra by bez­peč­nosť ulo­že­ných dát eš­te zvý­ši­lo pred­vo­le­né nas­ta­ve­nie šif­ro­va­nia.

No­vý nás­troj umož­ňu­je nas­ta­viť re­žim Ne­ru­šiť (do not dis­turb) na vop­red ur­če­ný čas, nap­rík­lad po­čas pra­cov­nej schôdz­ky. Eli­mi­nu­je sa tak ri­zi­ko, že pou­ží­va­teľ prí­de o dô­le­ži­té ho­vo­ry, ak po skon­če­ní stret­nu­tia za­bud­ne vy­pnúť to­to nas­ta­ve­nie.

Pre väč­ši­nu pou­ží­va­te­ľov však bu­de naj­vi­di­teľ­nej­šou zme­nou An­droi­du Lolli­pop je­ho no­vý vzhľad. Zjed­no­du­ši­lo sa pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Ma­te­rial De­sign. Upus­ti­lo sa od zlo­ži­tých ani­má­cií, no­vý dô­raz sa kla­die na fa­reb­né zme­ny rea­gu­jú­ce sa čin­nosť vlas­tní­ka za­ria­de­nia.

K no­vin­kám pat­rí aj mož­nosť nas­ta­ve­nia upo­zor­ne­ní v no­ti­fi­kač­nej liš­te - pou­ží­va­teľ si mô­že vy­brať, kto­ré no­ti­fi­ká­cie sa ma­jú zob­ra­zo­vať, aby ne­bol za­hl­te­ný in­for­má­cia­mi. Upo­zor­ne­nia si mož­no po no­vom pre­čí­tať aj z od­omy­ka­cej ob­ra­zov­ky. V te­le­fó­ne bu­de mož­né nas­ta­viť pou­ží­va­teľ­ské pro­fi­ly pre via­ce­ro rôz­nych pou­ží­va­te­ľov. Pri­tom pro­fil mož­no za­bez­pe­čiť hes­lom, ob­ra­zo­vým ges­tom ale­bo spá­ro­va­ním s ove­re­ným za­ria­de­ním, napr. smart ho­din­ka­mi.

Video:


Po­kiaľ ide o „zá­ku­lis­né" zme­ny, An­droid Lolli­pop pou­ží­va iný pro­ces spúš­ťa­nia a kom­pi­lá­cie kó­du. Pre­chod z Dal­vi­ku na Art by mal zna­me­nať, že ap­li­ká­cie bu­dú pra­co­vať rých­lej­šie a bu­dú mať niž­šiu spot­re­bu ener­gie, čím sa predĺži vý­drž ba­té­rie za­ria­de­nia.

Na­vy­še An­droid bu­de schop­ný vy­uží­vať 64-bi­to­vé pro­ce­so­ry, kto­ré ma­jú po­ten­ciál pod­po­ro­vať viac pa­mä­te RAM ako do­te­raz. Z ďal­ších no­vi­niek spo­me­nie­me zlep­še­nú pod­po­ru har­dvé­ro­vých klá­ves­níc, mul­ti­tas­king v po­do­be ka­riet a lep­šiu syn­chro­ni­zá­ciu me­dzi via­ce­rý­mi prís­troj­mi.

S no­vou ver­ziou An­droi­du sa mož­no pr­výk­rát stret­núť v te­le­fó­ne Nexus 6 a tab­le­te Nexus 9 ale­bo na mul­ti­me­diál­nom preh­rá­va­či Nexus Player s pod­po­rou An­droid TV. Ok­rem to­ho Goog­le pred­sta­ví aj za­ria­de­nia Nexus 5, 7 a 10. No ak­tua­li­zač­ný ba­lí­ček sa chys­tá aj pre ma­ji­te­ľov star­ších za­ria­de­ní Nexus 4.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter