Ubi je miniatúrny počítač bez displeja. Ovláda sa iba pomocou hlasu.

Za­ria­de­nie Ubi vznik­lo za po­mo­ci por­tá­lu Kic­kstar­ter. Kam­paň us­pe­la pred dvo­ma rok­mi. Po­čí­tač bez dis­ple­ja sa prá­ve dos­tá­va do pre­da­ja.

Ubi pri­chá­dza na trh s tak­mer 20 me­sač­ným meš­ka­ním op­ro­ti pô­vod­né­mu plá­nu. Po­čí­tač má ma­lé roz­me­ry a pri­po­mí­na ma­lé rá­dio. Ška­tuľ­ku pri­po­jí­te do elek­tric­kej sie­te a po­mo­cou hla­so­vé­ho ov­lá­da­nia mô­že­te vy­uží­vať je­ho fun­kcie. Ubi je vy­ba­ve­ný Wi-Fi mo­du­lom a pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je po­sie­lať sprá­vy, vy­hľa­dá­vať úda­je na inter­ne­te, vy­tvá­rať pri­po­mien­ky ale­bo preh­rá­vať hud­bu.

Pou­ží­va­nie po­čí­ta­ča je veľ­mi po­dob­né ko­mu­ni­ká­cii s vir­tuál­ny­mi asis­ten­ta­mi Goog­le Now ale­bo Si­ri, pri­čom kva­li­ta roz­poz­na­nia hla­su je pod­ľa ná­zo­rov pou­ží­va­te­ľov o poz­na­nie hor­šia. Sa­moz­rej­mos­ťou je pod­po­ra mo­bil­nej a webo­vej ap­li­ká­cie, kde sa zob­ra­zu­jú úda­je zo za­bu­do­va­ných sen­zo­rov, nap­rík­lad tep­lo­ta a vl­hkosť oko­lia.

Ubi má za­tiaľ ob­me­dze­né fun­kcie, ale vý­rob­ca chce v bu­dúc­nos­ti roz­ší­riť spô­so­by vy­uži­tia. Ok­rem iné­ho bu­de­te môcť hla­so­vý­mi po­vel­mi ov­lá­dať ďal­šie za­ria­de­nia in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti, vrá­ta­ne pro­duk­tov zna­čiek Nest, Smar­tThings a WeMo. Po­čí­tač bez dis­ple­ja sa pre­dá­va za 299 do­lá­rov.

Video:


Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter