Finálnu podobu Windows 10 spoznáme zrejme koncom apríla

Mic­ro­soft na svo­jom ofi­ciál­nom blo­gu zve­rej­nil plán ak­cií na bu­dú­ci rok. Vy­plý­va z ne­ho, že vý­vo­jár­ska kon­fe­ren­cia Build sa za­čne 29. ap­rí­la. To­to po­du­ja­tie sa tra­dič­ne za­me­ria­va na bu­dúc­nosť ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows a je­ho zme­ny tý­ka­jú­ce sa vý­vo­já­rov. Bu­dú­ci roč­ník bu­de bez­po­chy­by orien­to­va­ný na Win­dows 10. V tom ča­se by mal byť sys­tém už vo fi­nál­nej po­do­be, aby sa s ním vý­vo­já­ri moh­li oboz­ná­miť. V sú­čas­nos­ti sa tes­tu­je je­ho ra­ná ver­zia Tech­ni­cal Pre­view.

Zdá sa, že na­ča­so­va­nie Build 2015 potvr­dzu­je zves­ti o tom, že fi­nál­na ver­zia no­vé­ho Win­dows bu­de uve­de­ná na jar bu­dú­ce­ho ro­ka. Pred­tým by sme sa však za­čiat­kom ro­ka ma­li doč­kať skú­šob­nej ver­zie Con­su­mer Pre­view.

Z ka­len­dá­ra po­du­ja­tí sa doz­ve­dá­me aj to, že Mic­ro­soft plá­nu­je no­vú kon­fe­ren­ciu Ig­ni­te, kto­rá bu­de kom­bi­ná­ciou Tech-Ed a Ma­na­ge­ment Sum­mit. Bu­de sa ko­nať 4. až 8. má­ja v Chi­ca­gu a vy­stú­pia na nej CEO spo­loč­nos­ti Sa­tya Na­del­la, bý­va­lá šéf­ka Win­dows Ju­lie Lar­son-Green, ako aj sú­čas­ný vice­pre­zi­dent pre Win­dows Joe Bel­fio­re a ďal­ší vý­znam­ní zá­stup­co­via spo­loč­nos­ti. Prav­de­po­dob­ne bu­de ob­sa­ho­vať viac in­for­má­cií o Win­dows 10 a o ver­zii kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Of­fi­ce op­ti­ma­li­zo­va­nej na ov­lá­da­nie do­ty­kom.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter