Fitbit má „superhodinky“ Surge za 250 dolárov. Pozrite, čo všetko dokážu.

Fit­bit pat­rí me­dzi naj­ús­peš­nej­ších vý­rob­cov mo­ni­to­rov ak­ti­vi­ty. Spo­loč­nosť v blíz­kej do­be plá­nu­je pred­sta­viť no­vé in­te­li­gen­tné ná­ram­ky a ta­kis­to aj svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď - ho­din­ky Sur­ge.

Tie sa bu­dú pre­dá­vať za 250 do­lá­rov a sú ur­če­né ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom. Op­ro­ti prie­mer­ným mo­ni­to­rom ak­ti­vi­ty ma­jú pri­niesť nie­koľ­ko pré­mio­vých vlas­tnos­tí, ako je za­bu­do­va­ný GPS mo­dul, me­ra­nie te­pu sr­dca a pos­ky­to­va­nie úda­jov po­čas cvi­če­nia v reál­nom ča­se. In­teg­rá­ciu GPS mo­du­lu oce­nia naj­mä bež­ci, ho­din­ky bu­dú in­for­mo­vať aj o prej­de­nej vzdia­le­nos­ti, kro­koch a scho­doch. S vý­nim­kou GPS sa no­vých sen­zo­rov ne­doč­ká­me, Fit­bit však ve­rí, že prí­no­som bu­de naj­mä pres­nosť me­ra­ných úda­jov.

Ho­din­ky vám zme­ra­jú aj kva­li­tu spán­ku a rá­no vás zo­bu­dia mier­ny­mi vib­rá­cia­mi. Vý­ho­dou by ma­la byť aj pod­po­ra via­ce­rých špor­tov, resp. ty­pov cvi­če­nia. Bež­né mo­ni­to­ry ak­ti­vi­ty to­tiž me­ra­jú iba kro­ky, chô­dzu a beh, ale ne­ve­dia ro­zoz­nať inú fy­zic­kú ak­ti­vi­tu (napr. cvi­če­nie v po­sil­ňov­ni) a ur­čiť prís­luš­né spá­le­né ka­ló­rie. Sur­ge by to mal zvlád­nuť. Sa­moz­rej­mos­ťou je mo­bil­ná ap­li­ká­cia a mož­nosť zdie­ľať úda­je. Ho­din­ky by sa ma­li ob­ja­viť na tr­hu do kon­ca ro­ka.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter