Apple má univerzálnu SIM kartu. Pripojte sa k výhodnejšiemu operátorovi podľa pokrytia či ceny.

O jed­nej za­ují­ma­vej vlas­tnos­ti no­vých iPa­dov Air 2 sa po­čas pred­sta­ve­nia ne­ho­vo­ri­lo. App­le do kaž­dej 4G ver­zie svoj­ho tab­le­tu pre­din­šta­lu­je uni­ver­zál­nu SIM kar­tu. Tá sa do­ká­že pri­po­jiť k ľu­bo­voľ­né­mu ope­rá­to­ro­vi a pou­ží­va­te­ľom umož­ní vy­uží­vať mo­bil­ný inter­net tak, ako ke­by ma­li via­ce­ro de­di­ko­va­ných SIM ka­riet.

V praxi to zna­me­ná, že ak ces­tu­je­te a dos­ta­ne­te sa do ob­las­ti, kde má lep­šie pok­ry­tie iný ope­rá­tor, jed­no­du­cho si zvo­lí­te je­ho služ­by cez po­nu­ku nas­ta­ve­ní. Nie je pot­reb­né ku­po­vať no­vú SIM kar­tu, ani tu exis­tu­jú­ci vy­me­niť. Sta­čí si zvo­liť žia­da­né­ho ope­rá­to­ra a ak­ti­vo­vať si niek­to­rý z krát­ko­do­bých dá­to­vých plá­nov, bez via­za­nos­ti. Ta­kis­to je mož­né me­niť ope­rá­to­rov, ak sa napr. ob­ja­ví ce­no­vo vý­hod­nej­šia po­nu­ka.

apple_sim_1710.png

Z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka vi­dí­me po­ten­ciál App­le SIM kar­ty naj­mä po­čas ces­to­va­nia - na­mies­to roa­min­gu si po­mo­cou nej ak­ti­vu­je­te krát­ko­do­bý mo­bil­ný inter­net v za­hra­ni­čí, u lo­kál­ne­ho ope­rá­to­ra.

App­le SIM kar­ta za­tiaľ fun­gu­je iba v USA (AT&T, Sprint, T-Mo­bi­le) a UK (EE). Je však mož­né, že ča­som sa ob­ja­ví aj v ďal­ších kra­ji­nách. Za­tiaľ je te­da pred­bež­né hod­no­tiť, na­koľ­ko bu­de fi­nan­čne vý­hod­né vy­uží­vať App­le SIM kar­tu op­ro­ti dá­to­vé­mu ba­lí­ku kon­krét­ne­ho ope­rá­to­ra s via­za­nos­ťou. Ur­či­te však ide o flexibil­nej­šiu voľ­bu. App­le SIM kar­ta sa mo­men­tál­ne ne­dá kú­piť sa­mos­tat­ne, je pri­ba­le­ná k iPa­du Air 2.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter