„Mačacie“ slúchadlá s externými reproduktormi budú stáť od 150 do 10 000 USD

Dô­vo­dom veľ­ké­ho ús­pe­chu no­vých slú­chadiel spo­loč­nos­ti Axent Wear nie sú hyper­mo­der­né audio­fil­né tech­no­ló­gie, ale di­zajn. Zdo­bia ich to­tiž ma­ča­cie uš­ká, kto­ré na­vy­še svie­tia.

Crowdfun­din­go­vá kam­paň dvoch ab­sol­ven­tov Ka­li­for­nskej uni­ver­zi­ty v Ber­ke­ley na por­tá­li In­die­go­goma­la za cieľ vy­zbie­rať 250-ti­síc do­lá­rov, no v sú­čas­nos­ti je na kon­te už viac ako 910 000 do­lá­rov. A pris­pie­va­te­ľov sot­va za­uja­la sku­toč­nosť, že slú­chad­lá bu­dú vy­ba­ve­né aj mik­ro­fó­nom a exter­ným rep­ro­duk­to­rom. Upú­ta­la skôr po­do­ba rep­ro­duk­to­ra - má tvar ma­ča­cích ušiek s fa­reb­ný­mi LED di­óda­mi. Pos­lú­ži v prí­pa­de, že chce­te hud­bu, kto­rú prá­ve po­čú­va­te, zdie­ľať s pria­teľ­mi. Mô­že­te ho však aj vy­pnúť spo­lu s LED svet­la­mi, ak nech­ce­te príl­iš vy­tŕčať z da­vu.

Video:


Za slú­chad­lá tre­ba za­pla­tiť 150 do­lá­rov, z to­ho 35 do­lá­rov pred­sta­vu­je poš­tov­né. V sú­čas­nos­ti sa po­nú­ka­jú 4 fa­reb­né va­rian­ty: mod­rý, čer­ve­ný, ze­le­ný a fia­lo­vý.

Blesk_axent_wear_headphones.jpg

Za 575 do­lá­rov mô­že­te zís­kať všet­ky šty­ri fa­reb­né vy­ho­to­ve­nia. Pre ná­roč­nej­ších sa po­nú­ka za 2000 do­lá­rov špe­ciál­na edí­cia vo far­be, kto­rú si mô­že­te sa­mi vy­brať. A ko­mu ani to nes­ta­čí, mô­že si zvo­liť ver­ziu, kto­rá bu­de me­niť far­by. Na tú si však tre­ba prip­ra­viť 10 000 do­lá­rov.

Blesk_axent_wear_headphones2.jpg

Zdroj: di­gi­taltrends.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter