Anonabox – miniatúrne zariadenie, ktoré vás za 51 USD urobí na webe neviditeľnými

Na inter­ne­te kaž­dé­mu hro­zí na­ru­še­nie súk­ro­mia. Sku­pi­na vý­vo­já­rov však dú­fa, že po­núk­ne rie­še­nie, kto­ré umož­ní všet­kým pre­hlia­da­nie inter­ne­tu bez to­ho, aby sa pri tom zhro­maž­ďo­va­li ich osob­né úda­je.

Ano­na­box je sie­ťo­vé za­ria­de­nie vo veľ­kos­ti zá­pal­ko­vej ška­tuľ­ky, kto­ré umož­ňu­je ano­nym­ný prís­tup k inter­ne­tu a šif­ro­va­nie, na­vy­še po­má­ha obísť cen­zú­ru na mies­tach, kde je prís­tup k inter­ne­tu ob­me­dze­ný. Je zá­vis­lý od open sour­ce sof­tvé­ru zná­me­ho ako Tor (The Onion Rou­ter), kto­rý šif­ru­je pou­ží­va­teľ­ské ak­ti­vi­ty na webe. Na im­ple­men­tá­ciu To­ru sa vy­ža­du­je množ­stvo tech­nic­kých zna­los­tí.

Na­vy­še pou­ži­tím sie­te Tor sa zní­ži rých­losť inter­ne­tu, pre­to­že dá­ta sú sme­ro­va­né cez po­čí­ta­če po ce­lom sve­te. Ano­na­box po­nú­ka jed­no­du­chú pou­ži­teľ­nosť na spô­sob plug-and-play. Sta­čí pri­po­jiť za­ria­de­nie k rou­te­ru či mo­de­mu a po­tom ho cez Wi-Fi ale­bo eter­net spo­jiť s Ano­na­boxom a už mô­že­te na inter­net pris­tu­po­vať bez­peč­ne. Ano­na­box sa dá pri­po­jiť k po­čí­ta­ču s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows, Mac, Li­nux, ako aj k tab­le­tu či smar­tfó­nu.Vý­vo­jár August Ger­mar a je­ho tím pred­sta­vi­li ška­tuľ­ku Ano­na­box na por­tá­li Kic­kstar­ter. Cie­ľo­vá su­ma bo­la 7500 do­lá­rov, no po nie­koľ­kých dňoch je na kon­te pro­jek­tu už tak­mer 290 000 do­lá­rov. Pri­tom kam­paň potr­vá až do 12. no­vem­bra. Pr­ví pris­pie­va­te­lia moh­li za­ria­de­nie zís­kať za 45 do­lá­rov, ale tá­to po­nu­ka je už vy­pre­da­ná, v sú­čas­nos­ti zaň tre­ba za­pla­tiť 51 do­lá­rov. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v ja­nuá­ri 2015.

Zdroj: the­ver­ge.com
com­pu­terworld.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter