Nová batéria sa nabije na 70% za 2 minúty, sľubuje životný cyklus 20 rokov

Ba­té­rie, kto­ré sa rých­lo na­bi­jú, dnes exis­tu­jú. Ich prob­lé­mom je krát­ka ži­vot­nosť a nut­nosť pra­vi­del­ne ich vy­mie­ňať. No­vá tech­no­ló­gia, kto­rú vy­mys­le­li ved­ci z tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Na­nyan­gu, však sľu­bu­je, že ten­to ne­dos­ta­tok od­strá­ni.

No­vý typ ba­té­rie by sa mal rých­lo na­biť - na 70% ka­pa­ci­ty už v prie­be­hu 2 mi­nút - a zá­ro­veň by mal mať ži­vot­nosť až 20 ro­kov, resp. 10 ti­síc na­bí­ja­cích cyk­lov. To je dosť aj v po­rov­na­ní s bež­ný­mi ba­té­ria­mi, kto­ré dnes vy­dr­žia 500 cyk­lov.

Roz­diel me­dzi dneš­ný­mi a po­ten­ciál­ne re­vo­luč­ným aku­mu­lá­to­rom spo­čí­va v ma­te­riá­li anó­dy. V dneš­ných lí­tium-ióno­vých ba­té­riách sa pou­ží­va gra­fit. Ved­ci zo Sin­ga­pu­ru však zvo­li­li oxid ti­ta­ni­či­tý, kto­rý vý­raz­ne urý­chľu­je che­mic­ké pro­ce­sy po­čas na­bí­ja­nia. Aby do­siah­li žia­da­ný efekt, mu­se­li zme­niť je­ho štruk­tú­ru. Tá je bež­ne sfé­ric­ká, v ba­té­rii je však ma­te­riál roz­de­le­ný do ten­kých na­not­ru­bi­čiek, kto­ré sú viac ako ti­síc­krát ten­šie v po­rov­na­ní s ľud­ský­mi vlas­mi. No­vá tech­no­ló­gia ne­vy­ža­du­je ani ďal­šiu lát­ku na pri­chy­te­nie elek­tród na anó­du, čo eš­te viac urý­chľu­je ce­lý pro­ces.

Ved­ci vi­dia vy­uži­tie svoj­ho vý­sku­mu naj­mä vo vy­lep­šo­va­ní elek­tro­mo­bi­lov. Ok­rem to­ho, že ba­té­ria má 20-ná­sob­nú ži­vot­nosť, auto na­bi­je aj 20-krát rých­lej­šie.

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter