Microsoft má klávesnicu pre hodinky s Android Wear. Písmená treba písať prstom.

Tím Mic­ro­soft Re­search pred­sta­vil klá­ves­ni­cu pre smart ho­din­ky s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid Wear.

Naz­val ju Ana­log Key­board a je za­ují­ma­vá tým, že text sa za­dá­va kres­le­ním zna­kov pr­stom na dis­ple­ji in­te­li­gen­tných ho­di­niek. Klá­ves­ni­ca pod­po­ru­je štvor­co­vé dis­ple­je s roz­lí­še­ním 320 × 320 px (Sam­sung Gear Li­ve), ako aj ok­rúh­ly dis­plej na Mo­to 360 a umož­ňu­je voľ­ne pí­sať aj čís­la a do­kon­ca i špe­ciál­ne zna­ky. Po ok­ra­joch plo­chy, na kto­rú kres­lí­te, sa na­chá­dza­jú dve tla­čid­lá - bac­kspa­ce a me­dzer­ník. Dlh­šie stla­če­nie klá­ve­su bac­kspa­ce má fun­kciu opa­ko­va­nia. Pí­sať tre­ba ma­lé pís­me­ná, veľ­ké pís­me­ná nie sú pod­po­ro­va­né. K dis­po­zí­cii je aj pre­dik­tív­ny slov­ník.

Video:


My­šlien­ka klá­ves­ni­ce pre ho­din­ky sa mož­no ne­bu­de pá­čiť všet­kým. Hla­so­vý vstup je ove­ľa lep­ší a jed­no­duch­šie pou­ži­teľ­ný. No keď­že Goog­le nep­rip­ra­vil vlas­tnú klá­ves­ni­cu pre An­droid Wear, me­dze­ru by moh­lo za­pl­niť rie­še­nie, kto­ré dob­re fun­gu­je. Na­po­kon nie vždy sa ho­dí kri­čať na zá­päs­tie, ak chce­te nap­rík­lad vy­hľa­dá­vať v An­droid Wear. Pro­to­typ klá­ves­ni­ce Mic­ro­sof­tu je dos­tup­ný na stiah­nu­tie, pri in­šta­lá­cii pos­tu­puj­te pod­ľa po­ky­nov. Ma­ji­te­ľom Mo­to 360 mô­že in­šta­lač­ný pro­ces tro­chu skom­pli­ko­vať ab­sen­cia por­tu USB.

Zdroj: the­ver­ge.com

 re­search.mic­ro­soft.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter