Netradičné využitie tabletov – cena vstupenky v divadle závisí od počtu úsmevov

Bar­ce­lon­ský ko­me­diál­ny klub Teat­re­neu za­čal tes­to­vať no­vý spô­sob spop­lat­ne­nia svo­jich pred­sta­ve­ní, pri kto­rom sa vy­uží­va tech­no­ló­gia roz­poz­ná­va­nia tvá­re.

Bu­de sa po­mo­cou nej sle­do­vať, ako sa di­vá­kom pá­či­la šou. Tab­let s nain­šta­lo­va­ným sof­tvé­rom bu­de pri­po­je­ný k za­dnej čas­ti kaž­dé­ho se­dad­la a bu­de sle­do­vať reak­cie di­vá­ka. Za kaž­dý ús­mev sa bu­de úč­to­vať 0,30 eura, maximál­na su­ma je však ob­me­dze­ná na 24 eur. Ten­to pro­jekt má po­môcť bo­jo­vať pro­ti zni­žo­va­niu poč­tu di­vá­kov. Dras­tic­ký pok­les ich poč­tu bol za­prí­či­ne­ný tým, že vlá­da zvý­ši­la da­ne na vstu­pen­ky.Vý­sled­ky expe­ri­men­tu sú za­tiaľ po­zi­tív­ne, di­vá­ci ut­ra­ti­li v prie­me­re o 6 eur viac ako pred­tým. Ten­to sys­tém v sú­čas­nos­ti za­čí­na­jú za­vá­dzať aj iné di­vad­lá po ce­lom Špa­nielsku.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter