Angry Birds v celovečernom filme

Fil­mo­vé štú­dio Co­lum­bia Pic­tu­res pre­ne­sie pos­ta­vič­ky sve­toz­ná­mej vi­deoh­ry na plát­na kín.

V ro­ku 2009 pred­sta­vil fín­sky vý­vo­jár po­čí­ta­čo­vých hier Ro­vio En­ter­tain­ment stra­te­gic­kú vi­deoh­ru An­gry Birds, ur­če­nú pre mo­bil­né za­ria­de­nia s iOS. Za pr­vý rok sa cez inter­net pre­da­lo 12 mi­lió­nov kó­pií. Nes­kôr bo­la vy­vi­nu­tá aj ver­zia pre smar­tfó­ny.

Dwight Cai­nes, mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ spo­loč­nos­ti So­ny Pic­tu­res En­ter­tain­ment, ho­vo­rí: „Hra An­gry Birds má v sú­čas­nos­ti dve a pol mi­liar­dy fa­nú­ši­kov po ce­lom sve­te. Prá­ve kvô­li nim sme pood­ha­li­li pr­vé zá­be­ry z fil­mu. Tvor­co­via pre nich prip­ra­vu­jú nes­mier­ne zá­bav­nú sním­ku a sme pres­ved­če­ní, že sa už ne­ve­dia doč­kať mo­men­tu, keď sa ich ob­ľú­be­né pos­ta­vič­ky ob­ja­via na fil­mo­vom plát­ne."

Ten­to pro­jekt je pr­vý ce­lo­ve­čer­ný film, na kto­rom sa spo­loč­nosť Ro­vio po­die­ľa. V ro­ku 2013 pred­sta­vi­la svo­jim fa­nú­ši­kom ani­mo­va­ný se­riál An­gry Birds Toons, kto­ré­ho krát­ke epi­zó­dy vi­de­li na inter­ne­te k dneš­né­mu dňu viac ako 3 mi­liar­dy ľu­dí. Bo­lo len otáz­kou ča­su, ke­dy sa pus­tia aj do ce­lo­ve­čer­né­ho pro­jek­tu.

Sním­ku An­gry Birds bu­de re­ží­ro­vať Fer­gal Reil­ly, kto­rý spo­lup­ra­co­val na ani­mo­va­ných hi­toch, ako sú Ho­tel Tran­syl­vá­nia, Šmol­ko­via, Ob­lač­no, mies­ta­mi fa­šír­ky, Spi­der-Man 2, a Clay Kay­tis, kto­rý má na kon­te spo­lup­rá­cu na roz­práv­kach Ľado­vé krá­ľov­stvo, Ralph Roz­bi-to, Na vlás­ku a ďal­ších.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter