Kontroverzná služba Uber smeruje do Bratislavy. Taxikári sa „tešia“.

Po­pu­lár­na, ale kon­tro­ver­zná taxikár­ska ap­li­ká­cia Uber sme­ru­je na Slo­ven­sko. Na so­ciál­nej sie­ti Lin­ke­dIn spo­loč­nosť už pred dvo­ma týž­dňa­mi hľa­da­la mar­ke­tin­go­vé­ho ma­na­žé­ra a zá­stup­cu ge­ne­rál­ne­ho ma­na­žé­ra pre re­gión Bra­tis­la­vy. Má to­tiž v zá­me­re čos­ko­ro roz­beh­núť plat­for­mu na „sha­ro­va­nie jaz­dy" v tom­to mes­te.

Re­gio­nál­ny šéf bu­de zod­po­ved­ný za ope­ra­tív­ne zvlád­nu­tie služ­by a za­cho­va­nie kva­li­ty u všet­kých vo­di­čov. Mar­ke­tin­go­vý šéf by mal zod­po­ve­dať za pro­pa­gá­ciu služ­by, po­ho­dlie a spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov. V sú­čas­nos­ti už na tie­to po­zí­cie ne­mož­no rea­go­vať, tak­že sa dá pred­pok­la­dať, že spo­loč­nosť si už vy­hliad­la vhod­ných ľu­dí.

Za­tiaľ nie je jas­né, ke­dy bu­de služ­ba v Bra­tis­la­ve spus­te­ná. V Pra­he služ­ba fun­gu­je už od po­lo­vi­ce augus­ta.

Vo­dič­mi ne­mu­sia byť pro­fe­sio­nál­ni taxiká­ri, ale aj bež­ní šo­fé­ri, kto­rí sa chcú po­de­liť o ces­tov­né. Spo­loč­nos­ti Uber od­vá­dza­jú 20 % ce­ny. Za jaz­du sa pla­tí cez ap­li­ká­ciu, kto­rá vop­red in­for­mu­je o tom, koľ­ko bu­de ces­ta stáť. Ta­ké­to služ­by sú lac­nej­šie ako kla­sic­ká taxis­luž­ba. Sa­moz­rej­me, slo­ven­skí taxiká­ri nie sú za­ve­de­ním no­vej služ­by nad­še­ní.

Zdroj: fir­my.et­rend.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter