Slováci vyvinuli prvú mobilnú aplikáciu na záchranu zvierat

Blesk_slovaci vyvinuli.png Na Slo­ven­sku bu­de zá­chra­na stra­te­ných do­má­cich mi­lá­či­kov, ale aj zvie­rat, kto­ré niek­to vy­ho­dí ale­bo tý­ra, ove­ľa jed­no­duch­šia. Od 7. ok­tób­ra je k dis­po­zí­cii no­vá mo­bil­ná ap­li­ká­cia Go­by­Pet. Po­mo­cou nej bu­de náj­de­né zvie­rat­ko od­fo­te­né, lo­ka­li­zo­va­né a zá­ro­veň naj­bliž­šie útul­ky, dob­ro­voľ­ní­ci či do­čas­ní opat­ro­va­te­lia bu­dú vy­zva­ní na je­ho zá­chra­nu. Ten­to pro­jekt zá­chra­ny zvie­rat je je­di­neč­ný nie­len na Slo­ven­sku, ale aj na sve­te. Tvá­rou a pod­po­ro­va­teľ­kou ce­lé­ho pro­jek­tu je Ade­la Ba­ná­šo­vá.

Ap­li­ká­cia, kto­rá sa vy­ví­ja­la viac ako rok v spo­lup­rá­ci s via­ce­rý­mi pro­fe­sio­nál­ny­mi, ale i s dob­ro­voľ­ný­mi zá­chra­nár­mi, kom­plexne rie­ši zá­chra­nu zvie­rat. Svo­ji­mi skú­se­nos­ťa­mi pris­pe­la k vý­vo­ju aj Slo­ven­ská alian­cia na ochra­nu zvie­rat a svo­jím osob­ným na­sa­de­ním a ná­zo­rom pris­pe­la k roz­ší­re­niu ap­li­ká­cie aj Ade­la Ba­ná­šo­vá. 

Na­ším cie­ľom ne­bo­lo iba vy­tvo­riť nás­troj na pod­po­ru zá­chra­ny zvie­rat, ale od­ha­ľo­vať aj tý­ra­nie zvie­rat a ne­le­gál­ne chov­né sta­ni­ce, vy­tvo­riť plat­for­mu na efek­tív­nej­šiu spo­lup­rá­cu me­dzi všet­ký­mi zlož­ka­mi za­po­je­ný­mi do zá­chra­ny zvie­rat," po­ve­dal Ti­bor Reč­ka, ve­dú­ci pro­jek­tu Go­by­Pet a do­dal: „Dru­hým cie­ľom je do­siah­nuť zme­nu pos­ta­ve­nia zvie­rat v le­gis­la­tí­ve, vy­vi­núť tlak na kom­pe­ten­tných, ale ak­ti­vi­zo­vať aj bež­ných ľu­dí, kto­rým nie je osud do­má­cich mi­lá­či­kov ľa­hos­taj­ný." 

Jed­no­du­ché ov­lá­da­nie ap­li­ká­cie zvlád­ne kaž­dý ma­ji­teľ smar­tfó­nu. Dnes ich je na Slo­ven­sku oko­lo 900-ti­síc. Po­ten­ciál vy­uži­tia je te­da veľ­ký a zá­chra­na zvie­rat by moh­la byť efek­tív­na. Sko­ro den­ne mož­no stret­núť na uli­ci v ob­ci po­be­hu­jú­ce­ho tú­la­vé­ho psa či mač­ku, kto­ré ne­ma­jú zá­klad­né le­kár­ske ošet­re­nie, tr­pia hla­dom či zi­mou, ne­ma­jú do­mov. Ap­li­ká­cia je veľ­mi jed­no­du­chá, sta­čí zvie­ra od­fo­tiť, prí­pad­ne aj pos­kyt­núť zá­klad­nú sta­ros­tli­vosť a sieť pro­fe­sio­ná­lov, ale i dob­ro­voľ­ní­kov sa mô­že za­po­jiť do zá­chra­ny. Ko­neč­ným šťas­tným kon­com je umies­tne­nie psí­ka či mač­ky do no­vé­ho do­mo­va. Ap­li­ká­cia po­má­ha vy­hľa­dať aj stra­te­né­ho do­má­ce­ho mi­lá­či­ka. Prin­cíp je veľ­mi po­dob­ný. 

Ap­li­ká­cia bu­de sa­mos­tat­ne sle­do­vať aj nah­lá­se­né prí­pa­dy tý­ra­nia zvie­rat a tak­zva­né mno­žiar­ne. Sú to ne­le­gál­ne chov­né sta­ni­ce, v kto­rých nie je za­bez­pe­če­ný po­hyb psov, správ­na vý­ži­va, le­kár­ska sta­ros­tli­vosť. Fen­ky sa vy­uží­va­jú len ako „stro­je" na ro­de­nie šte­niat s cie­ľom zá­rob­ku. Čas­to sú za­vre­té v ma­lých pries­to­roch bez vý­be­hu, tak­že ce­lý ži­vot ži­jú vo vlas­tných vý­ka­loch. Šte­niat­ka z tých­to ne­le­gál­nych cho­vov tr­pia čas­to de­ge­ne­ra­tív­ny­mi po­ru­cha­mi, kto­ré sú spô­so­be­né ne­re­gu­lo­va­ným mno­že­ním. V ap­li­ká­cii mož­no nah­lá­siť po­doz­re­nie na mno­žia­reň, kto­rá je po­tom sle­do­va­ná. Ak sa potvr­dí zlé za­ob­chá­dzanie so zvie­ra­ta­mi, prí­pad rie­šia prís­luš­né or­gá­ny. 

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia Go­by­Pet bo­la prip­ra­ve­ná na zá­kla­de všet­kých at­ri­bú­tov prá­ce útul­kov, or­ga­ni­zá­cií a den­no­den­nej prá­ce dob­ro­voľ­ných zá­chra­ná­rov. Ak­tív­ny prís­tup k zá­chra­ne zvie­rat je stá­le v tom­to pro­ce­se zá­sad­ný. Go­By­Pet po­má­ha v krát­kom ča­se hľa­dať do­čas­né opa­te­ry, tr­va­lé do­mo­vy, vy­tvá­ra pries­tor na adop­cie, upo­zor­ňu­je na ne­le­gál­nych mno­ži­te­ľov, in­for­mu­je o le­gis­la­tí­ve a hlav­ne efek­tív­ne sťa­hu­je zvie­ra­tá z uli­ce.

Viac o pro­jek­te:
Web:  go­by­pet.sk
Fa­ce­book: fa­ce­book.com

Zdroj: web­no­vi­ny.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter