Aplikáciu Vidgets ocenia majitelia iPhonov. Združuje viacero widgetov na jednom mieste.

Mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém iOS 8 už umož­ňu­je pou­ží­va­nie wid­ge­tov. Z tej­to vlas­tnos­ti pro­fi­tu­je via­ce­ro ap­li­ká­cií, kto­ré po­nú­ka­jú rých­ly prís­tup k in­for­má­ciám a fun­kciám cez no­ti­fi­kač­né cen­trum. Nás­troj Vid­gets sa však od zvyš­ku od­li­šu­je. Je­ho fun­kcia spo­čí­va iba v tom, že zdru­žu­je množ­stvo wid­ge­tov na jed­nom mies­te.

Mo­men­tál­ne ich po­nú­ka 20. Ide o drob­né uti­li­ty, ako je zob­ra­ze­nie lo­kál­ne­ho a sve­to­vé­ho ča­su, ča­so­va­ča a dá­tu­mu. Ta­kis­to si mô­že­te sprís­tup­niť in­for­má­cie o sta­ve ba­té­rie, voľ­nej ope­rač­nej pa­mä­ti a úlo­žis­ku. Wid­ge­ty vy­uží­va­jú aj ak­ce­le­ro­me­ter, vďa­ka čo­mu si rých­lo skon­tro­lu­je­te ak­tuál­nu rých­losť ale­bo vy­uži­je­te kom­pas - bez nut­nos­ti spus­tiť sa­mos­tat­nú ap­li­ká­ciu. Vid­gets in­for­mu­je o po­ča­sí, či už ak­tuál­nom ale­bo pred­po­ve­di na nas­le­du­jú­ci deň.

Jed­na ap­li­ká­cia tak po­nú­ka via­ce­ro rôz­nych úda­jov, ku kto­rým mô­žu ma­ji­te­lia iOS za­ria­de­ní pris­tu­po­vať už aj pros­tred­níc­tvom no­ti­fi­kač­né­ho cen­tra. Vý­vo­já­ri sľu­bu­jú ďal­šie wid­ge­ty v bu­dú­cich ver­ziách. Svoj tip mô­že­te pos­lať aj vy. Ap­li­ká­cia je bez­plat­ná, k dis­po­zí­cii je aj pré­mio­vú ver­ziu za pop­la­tok 2,69 EUR. Pre bež­né pou­ží­va­nie však pos­ta­čí zá­klad­ná ver­zia za­dar­mo.

Zdroj: ip­ho­ne­li­fe.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter