TDK sľubuje na budúci rok pevné disky s kapacitou 15 TB

Ok­rem vzo­riek ener­ge­tic­ky ne­zá­vis­lej pa­mä­te STT-MRAM ja­pon­ská spo­loč­nosť TDK pre­zen­to­va­la mi­nu­lý týž­deň na vý­sta­ve CEA­TEC v Ja­pon­sku aj no­vé dis­ko­vé hla­vič­ky s tech­no­ló­giou HAMR (Heat-As­sis­ted Mag­ne­tic Re­cor­ding).

Tá­to tech­no­ló­gia umož­ňu­je zvý­še­nie hus­to­ty dát tým, že sa zá­zna­mo­vý ma­te­riál na mies­te zá­zna­mu lo­kál­ne zo­hrie­va la­se­rom. Fir­ma sľú­bi­la, že kon­com ro­ka 2015 ale­bo za­čiat­kom ro­ka 2016 uve­die pev­né dis­ky s ka­pa­ci­tou 15 TB.

Spo­loč­nosť TDK sa­ma dis­ky ne­vy­rá­ba, ale je pop­red­ným pos­ky­to­va­te­ľom tech­no­ló­gií pre fir­my Sea­ga­te a Wes­tern Di­gi­tal. Spo­čiat­ku TDK plá­no­va­la za­čať vý­ro­bu pev­ných dis­kov s tech­no­ló­giou HAMR v ro­koch 2012 - 2013, ale po­tom od­lo­ži­la ich uve­de­nie až na rok 2020. Zdá sa, že te­raz naš­la rie­še­nie, kto­ré umož­ní hro­mad­nú ap­li­ká­ciu HAMR skôr.

Zdroj: xtre­view.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter