XIM umožní ukázať fotky kamarátom bez toho, aby ste museli telefón nechať kolovať

XIM je naj­nov­ší vý­tvor Mic­ro­soft Re­search. Ide o ap­li­ká­ciu, kto­rá umož­ní jed­no­du­cho a po­hodl­ne zdie­ľať fo­tog­ra­fie v sku­pi­ne ľu­dí. Ak te­da chce­te uká­zať os­tat­ným v spo­loč­nos­ti ne­ja­kú fo­tog­ra­fiu, ne­mu­sí­te ne­chať ko­lo­vať svoj smar­tfón, kaž­dý si ju mô­že po­zrieť vo svo­jom. Pri­tom sta­čí, aby ste si ap­li­ká­ciu stiah­li vy a pos­la­li os­tat­ným od­kaz cez SMS ale­bo e-mail. Ak tí naň klik­nú, ot­vo­rí sa im pre­hlia­dač so zdie­ľa­nou fo­tog­ra­fiou.

Pre­zen­tu­jú­ci mô­že s ob­ráz­ka­mi ma­ni­pu­lo­vať, po­sú­vať, prib­li­žo­vať. XIM pou­ží­va cloud na syn­chro­ni­zá­ciu dis­ple­jov za­ria­de­ní zú­čas­tne­ných osôb, v pod­sta­te ide o zr­kad­le­nie ob­ra­zov­ky jed­né­ho pou­ží­va­te­ľa. Do re­lá­cie po­tom mô­že­te pri­dá­vať ďal­ších ľu­dí, kto­rí ma­jú vo svo­jom smar­tfó­ne webo­vý pre­hlia­dač, a tí za­sa mô­žu pri­dá­vať ďal­šie ob­ráz­ky - li­mit je 50 ob­ráz­kov.

No ak je do pre­hlia­da­nia za­po­je­ných ve­ľa ľu­dí, nev­znik­ne chaos? In­ži­nie­ri Mic­ro­sof­tu ubez­pe­ču­jú, že nie. Al­go­rit­mus vraj vy­tvá­ra is­tý „ma­név­ro­va­cí pries­tor". Ak za­čne s fo­tog­ra­fia­mi inter­ago­vať viac ľu­dí, XIM im umož­ní inter­ak­ciu, a keď skon­čia, mu­sia chvíľ­ku poč­kať, aby sa ich poh­ľad zo­syn­chro­ni­zo­val. Po­čet pri­po­je­ných účas­tní­kov by ne­mal pre­siah­nuť 25, le­bo pri väč­šom poč­te sa už zhor­šu­je pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. V sú­čas­nej fá­ze vý­vo­ja ap­li­ká­cie je ideál­ny po­čet 3 až 5 účas­tní­kov.

Video:


Ak má­te oba­vy o svo­je súk­ro­mie, Mic­ro­soft ubez­pe­ču­je, že ob­ráz­ky bu­dú zo server­a spo­loč­nos­ti od­strá­ne­né do 3 ho­dín po skon­če­ní re­lá­cie. A jed­na re­lá­cia mô­že tr­vať 2 ho­di­ny, ak sú v nej za­po­je­ní as­poň dva­ja ľu­dia. Ap­li­ká­cia je ur­če­ná pre­dov­šet­kým pre mo­bi­ly. Mô­že­te sí­ce dos­tať na sto­lo­vý po­čí­tač v e-mai­le od­kaz na re­lá­ciu a mô­že­te sa do nej za­po­jiť, ale to je všet­ko. Ne­mô­že­te ju spúš­ťať z PC, pri­dá­vať fo­tog­ra­fie ani ďal­ších ľu­dí. Prek­va­pu­jú­co to is­té pla­tí aj pre tab­le­ty.

XIM nie je so­ciál­na ap­li­ká­cia na zdie­ľa­nie ob­ráz­kov. Je to skôr dopl­nok kon­ver­zá­cie, kto­rý má umož­niť inter­ak­ciu so zdie­ľa­ný­mi fo­tog­ra­fia­mi, prí­pad­ne inter­ak­tív­nu pre­zen­tá­ciu cez te­le­fó­ny. Za­tiaľ sú k dis­po­zí­cii klien­ti pre Win­dows Pho­ne a An­droid, prip­ra­vu­je sa aj pre iOS.

Zdroj: win­be­ta.org/


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter