Windows 10 pobeží na všetkom, tvrdí šéf Microsoftu. Satya Nadella je iný ako jeho predchodca.

Sa­tya Na­del­la, ria­di­teľ Mic­ro­sof­tu, je pod­ľa svo­jich slov pres­ved­če­ný, že no­vá ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows mô­že fun­go­vať prak­tic­ky na akom­koľ­vek za­ria­de­ní.

Na­del­la vy­stú­pil na kon­fe­ren­cii Gar­tne­ru Sym­po­sium/ITxpo. Tu šéf Mic­ro­sof­tu opí­sal Win­dows 10 ako pr­vý krok k úpl­ne no­vej ge­ne­rá­cii Win­dows. 

„Roz­hod­ne ne­pôj­de len o ďal­šiu ver­ziu Win­dows po Win­dows 8," uvie­dol Na­del­la s tým, že Win­dows nie je len pre tab­le­ty, te­le­fó­ny a po­čí­ta­če, ale ide o plat­for­mu, kto­rá „mô­že bež­ať na množ­stve za­ria­de­ní,... kto­ré slú­žia na rôz­ne úče­ly". Jed­not­li­vé pr­vky Win­dows, jed­no­du­chosť ich sprá­vy a zlep­še­ná bez­peč­nosť ma­jú byť pre pou­ží­va­te­ľa veľ­kým lá­kad­lom. 

Na­del­la, kto­rý sa šé­fom Mic­ro­sof­tu stal až v tom­to ro­ku, vy­stú­pil na Sym­po­sium/ITxpo vô­bec pr­výk­rát. Na kon­fe­ren­cii sa pod­ľa Gar­tne­ru zú­čas­tni­lo 8500 ľu­dí vrá­ta­ne 3000 CIO.
Je­ho vy­stú­pe­nie sa za­ča­lo od­po­ve­ďa­mi na prip­ra­ve­né otáz­ky prí­tom­ných. Keď pad­la otáz­ka, ke­dy sa zjed­no­du­šia li­cen­čné pod­mien­ky tak, aby im bo­lo mož­né lep­šie po­ro­zu­mieť, pub­li­kum sa ro­zos­mia­lo a za­tlies­ka­lo. 

Na­del­la sa nás­led­ne sna­žil prob­lém vy­svet­liť. Zlo­ži­tosť niek­to­rých li­cen­čných do­jed­na­ní je údaj­ne vý­sled­kom „snáh o čo naj­väč­šiu flexibi­li­tu" pre zá­kaz­ní­kov, aby pod­mien­ky pok­rý­va­li ve­ľa mož­nos­tí. Ke­by bo­li pod­mien­ky zjed­no­du­še­né tak, aby sta­no­vi­li len aký­si rá­mec, „ob­ja­vi­li by sa ďal­šie prob­lé­my"

„Niet po­chýb o tom, že mu­sí­me na­čú­vať reak­cii svo­jich pou­ží­va­te­ľov a vy­my­slieť, ako v otáz­ke li­cen­co­va­nia uro­biť pot­reb­né zme­ny," po­ve­dal Na­del­la s tým, že „ne­bu­de­me exis­to­vať, ak vám ne­bu­de­me (pos­ky­to­vať služ­by) pod­ľa va­šich po­žia­da­viek". 

Množ­stvo ana­ly­ti­kov po­rov­ná­va Na­dello­vo vy­stú­pe­nie s bý­va­lým šé­fom Mic­ro­sof­tu Ste­vom Ballme­rom. A od­liš­nos­ti tam ur­či­te sú. Nap­rík­lad na otáz­ku, čo sa sta­lo s Win­dows 9, by Ballmer prav­de­po­dob­ne od­po­ve­dal so svo­jím ty­pic­kým hu­mo­rom a od­po­veď roz­vie­dol. 

Na­del­la však od­po­ve­dal jed­no­du­cho tak, že „ten­to ná­pad sme zva­žo­va­li, ale na­ko­niec sme zvo­li­li inú mož­nosť". Tým sa sú­čas­ný šéf Mic­ro­sof­tu vy­hol dopl­ňu­jú­cim otáz­kam ana­ly­ti­kov.
Bo­lo jas­né, že Na­del­la sa na kon­fe­ren­cii sna­žil pre­dať Win­dows 10, a to hlav­ne vý­znam­ným ľu­ďom, ako je Phil Elliott, ria­di­teľ ap­li­kač­né­ho vý­vo­ja Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Booth School of Bu­si­ness (UCBSB), kto­rá stá­le vy­uží­va Win­dows 7. 

Ako uvie­dol Elliott, žiad­ne roz­hod­nu­tia oh­ľa­dom na­sa­de­nia Win­dows 10 ne­bu­dú vy­ko­na­né rých­lo. Ne­chá­me to tro­chu ule­žať a poč­ká­me, ako sa k to­mu vy­ja­dria os­tat­ní," po­ve­dal Elliott.
Na­del­la je ab­sol­ven­tom UCBSB a Elliot ho (s tro­chou zve­li­če­nia) tak pod­ľa svo­jich slov pri vy­be­ra­ní no­vé­ho šé­fa Mic­ro­sof­tu pre­fe­ro­val. Na­del­la opí­sal Ellio­ta ako úžas­né­ho reč­ní­ka, kto­rý je schop­ný za­smiať sa sám se­be".

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter