Nemeckí futbalisti majú špeciálny softvér na sledovanie svojich a súperových hráčov

Bu­de vždy pre­dov­šet­kým zá­le­žať na ná­zo­roch tré­ne­ra, je­ho skú­se­nos­tiach a cí­te­ní, no pres­né dá­ta a ich ana­lý­zy mu po­má­ha­jú ro­biť lep­šie roz­hod­nu­tia. Tak­to zhr­nul ma­na­žér ne­mec­kej fut­ba­lo­vej rep­re­zen­tá­cie Oli­ver Bier­hoff vý­znam mo­der­ných IT nás­tro­jov, kto­ré vy­uží­va tím oko­lo Joachi­ma Löwa. Nem­ci aj vďa­ka vy­ni­ka­jú­cej tak­ti­ke a de­tail­né­mu poz­na­niu sú­pe­ra us­pe­li vo fi­ná­le majstrov­stiev sve­ta.

SAP Match In­sights umož­ňu­je v reál­nom ča­se spra­co­vať ob­rov­ské množ­stvá dát. Vďa­ka to­mu­to sof­tvé­ru do­ká­žu Löw a je­ho zve­ren­ci sle­do­vať a nás­led­ne jed­no­duch­šie vy­hod­no­co­vať množ­stvo uži­toč­ných šta­tis­tík. A to po­hodl­ne na do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ke, kto­rú mô­žu mať umies­tne­nú v šat­ni, ale nap­rík­lad aj na tab­le­te. V prí­pa­de jed­not­li­vých hrá­čov je to po­čet striel, všet­kých prih­rá­vok a aj tých ús­peš­ných, na­be­ha­ná vzdia­le­nosť, naj­rý­chlej­šie šprin­ty a naj­vý­raz­nej­šie spo­ma­le­nia, poč­ty vy­hra­tých lôpt aj dr­ža­nie lop­ty pri kon­krét­nom hrá­čo­vi či je­ho naj­rý­chlej­šia stre­la. Tí­mo­vé šta­tis­ti­ky sú po­dob­né, za­hŕňa­jú však aj dodr­žia­va­nie for­má­cií a po­zí­cií na ih­ris­ku ale­bo tie­ne­nie sú­pe­ro­vých fut­ba­lis­tov a vy­krý­va­nie pries­to­ru.

Ana­ly­zu­je sa kaž­dá se­kun­da a po­hyb hrá­ča

Dnes do­ká­žu mo­der­né tech­no­ló­gie okam­ži­te spra­cú­vať ob­rov­ské množ­stvá úda­jov. A big da­ta sa tý­ka­jú aj fut­ba­lu. Len na ilus­trá­ciu - za de­sať mi­nút de­sať hrá­čov s tro­mi lop­ta­mi do­ká­že vy­tvo­riť viac ako se­dem mi­lió­nov dá­to­vých bo­dov. Ak ich vie­te zu­žit­ko­vať, má­te v ru­ke veľ­kú vý­ho­du op­ro­ti sú­pe­ro­vi. Sys­tém zís­ka­va in­for­má­cie vďa­ka ôs­mim ka­me­rám roz­mies­tne­ným oko­lo ih­ris­ka, kto­ré umož­nia de­tail­ne sle­do­vať po­hyb vlas­tných aj sú­pe­ro­vých hrá­čov v kaž­dej se­kun­de zá­pa­su. Nás­led­ne tie­to dá­ta v reál­nom ča­se spra­cu­je. Do­ká­že ich po­rov­nať, dať do sú­vis­los­ti s in­for­má­cia­mi z mi­nu­los­ti a vy­tvo­riť tak pod­rob­nú ma­pu vý­kon­nos­ti jed­not­liv­cov aj ce­lých tí­mov na zá­kla­de de­fi­no­va­ných po­žia­da­viek zo stra­ny tré­ne­ra, hrá­ča či po­vedz­me agen­ta, kto­rý hľa­dá po­si­lu pre svoj klub.

Blesk_1Nemecki futbalisti.jpg

Dá­ta sa však da­jú zbie­rať nie­len po­mo­cou ka­mier. Sen­zo­ry na ich zber mô­žu byť umies­tne­né prak­tic­ky kde­koľ­vek. Bun­des­li­go­vý klub TSG 1899 Hof­fen­heim zís­ka­va po­čas tré­nin­gov in­for­má­cie aj zo sen­zo­rov v lop­te, v ob­le­če­ní či v po­môc­kach. Po­mo­cou tab­le­tu sú tré­ne­ri schop­ní tie­to in­for­má­cie okam­ži­te pou­ží­vať a us­mer­ňo­vať hrá­čov.

Špe­ciál­na ka­me­ra na pa­no­ra­ma­tic­ké vi­deo

Mož­nos­ti sys­té­mu sa ďa­lej roz­ši­ru­jú. Spo­loč­nosť SAP spo­ji­la si­ly s fir­mou Pa­na­so­nic a vy­ví­ja­jú no­vé rie­še­nie za­lo­že­né na ana­lý­ze vi­dea. Vy­chá­dza z po­zič­ných dát zís­ka­ných z vi­deo­sof­tvé­ru od Pa­na­so­ni­cu. Pro­to­typ sof­tvé­ru od SAP ich po­čas zá­pa­su spra­cú­va a vy­hod­no­cu­je. Pa­na­so­nic špe­ciál­ne pre ten­to pro­jekt vy­vi­nul ka­me­ru s vy­so­kým roz­lí­še­ním, po­zos­tá­va­jú­cu zo šty­roch jed­no­tiek umies­tne­ných na konštruk­cii. Ob­raz z nich sa v reál­nom ča­se zmie­ša­va a vy­tvá­ra pa­no­ra­ma­tic­ké 64:9 vi­deo. To­to nas­ta­ve­nie umož­ňu­je si­mul­tán­ne za­zna­me­ná­va­nie ak­cie na ce­lom ih­ris­ku. Ultra­ši­ro­kouh­lá ka­me­ra sa zvy­čaj­ne spúš­ťa zo stro­pu, prí­pad­ne je in­teg­ro­va­ná v streš­nej konštruk­cii šta­dió­na. Je spo­je­ná s po­čí­ta­čom a inter­ne­tom, pri­čom sof­tvér od Pa­na­so­ni­cu zbie­ra geog­ra­fic­ké dá­ta hrá­čov a lop­ty.

Sú­bor so su­ro­vý­mi údaj­mi sa nás­led­ne pre­ne­sie na plat­for­mu SAP HA­NA, kto­rá geo­dá­ta vy­hod­no­cu­je v 30 po­zí­ciách za se­kun­du. To umož­ní pres­nú ana­lý­zu po­hy­bu hrá­čov a lop­ty v reál­nom ča­se. Špor­to­vá ana­ly­ti­ka za­lo­že­ná na vi­deu v kom­bi­ná­cii s plat­for­mou SAP HA­NA je sľub­ná al­ter­na­tí­va k me­tó­de, kto­rá vy­uží­va na zís­ka­va­nie dát sen­zo­ry pri­pev­ne­né k ho­len­ným chrá­ni­čom hrá­čov a k lop­te. To by moh­lo byť zvlášť prí­ťaž­li­vé, keď­že ofi­ciál­ne pra­vid­lá zvy­čaj­ne za­ka­zu­jú no­se­nie sen­zo­rov po­čas fut­ba­lo­vých zá­pa­sov. Pou­ži­tie vi­deo­za­ria­de­ní v blíz­kos­ti ih­ris­ka, kto­ré ne­za­sa­hu­jú do hry, však bý­va po­vo­le­né.

Zdroj: SAP


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter