Windows Server 10: Prehľad hlavných funkcií a noviniek

Mic­ro­soft na za­čiat­ku ok­tób­ra uvoľ­nil nie­len pre­view veľ­mi dis­ku­to­va­né­ho Win­dows 10, ale aj no­vé ver­zie pod­ni­ko­vých rie­še­ní Win­dows Server a Sys­tem Cen­ter. Obe pre­view tých­to rie­še­ní sú k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie zo strá­nok Tech­net.

Na pr­vý poh­ľad Win­dows Server 10 Tech­ni­cal Pre­view ne­vy­ze­rá príl­iš od­liš­ne od Win­dows Server­a 2012, ale hlav­né zme­ny sú skry­té „pod ka­po­tou" a roz­hod­ne po­sú­va­jú server­ov­é rie­še­nie Mic­ro­sof­tu opäť o krok ďa­lej. Poď­me sa po­zrieť na hlav­né zlep­še­nia.

Hlav­né no­vin­ky pre pod­ni­ky

Hy­per-V - ďal­ších zlep­še­ní sa doč­kal hyper­ví­zor Hy­per-V, kto­rý umož­ňu­je up­gra­do­vať klas­tre ne­zá­vis­le od se­ba, čo rie­ši skor­ší veľ­ký prob­lém, keď všet­ci čle­no­via klas­tra mu­se­li pou­ží­vať rov­na­kú ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu. To od­stra­ňu­je veľ­ký prob­lém s dos­tup­nos­ťou pri na­sa­dzo­va­ní no­vej ver­zie OS a Win­dows Server 10 bu­de mož­né na­sa­dzo­vať pos­tup­ne stroj po stro­ji a server po server­i.

No­vo tiež mož­no vy­ko­nať up­gra­dy čle­nov Hy­per-V klas­tra s Win­dows Server­om 10 bez pre­ru­še­nia be­hu zá­ťa­že, čo ob­me­dzu­je skor­šie ho­di­no­vé vý­pad­ky. Pri­bud­la aj pod­po­ra bez­peč­né­ho boo­to­va­nia pre li­nuxové vir­tuál­ne stro­je a mož­no pri­dá­vať aj vir­tuál­nu pa­mäť a vir­tuál­ne sie­ťo­vé adap­té­ry dru­hej ge­ne­rá­cii vir­tuál­nych stro­jov bež­iacich na Win­dows Server 10 bez nut­nos­ti tie­to vir­tuál­ne stro­je reš­tar­to­vať. Tej­to fun­kcii sa ho­vo­rí aj hot add.

Zme­ny pri uk­la­da­ní sú­bo­rov - Mic­ro­soft sa ďa­lej za­me­ral na to, ako uro­biť uk­la­da­nie dát lac­nej­ším, rých­lej­ším a od­ol­nej­ším pro­ti chy­bám. Je tu nap­rík­lad no­vý rep­li­kač­ný kom­po­nent, kto­rý ko­pí­ru­je blok po blo­ku me­dzi dvo­ma hos­ťa­mi. V prí­pa­de pot­re­by sa tak mož­no ľah­ko dos­tať k rep­li­ke dát, čo zvy­šu­je spo­ľah­li­vosť množ­stva ap­li­ká­cií.

Ďalej sú tu no­vé pra­vid­lá, kto­ré mô­žu ad­mi­nis­trá­to­ri up­ra­vo­vať a im­ple­men­to­vať a kto­ré im umož­nia de­fi­no­vať met­ri­ky pre kva­li­tu slu­žieb pri sto­ra­ge. Ad­mi­nis­trá­tor tak mô­že ur­či­tej ap­li­ká­cii ga­ran­to­vať mi­ni­mál­nu IOPS (vstup­no-vý­stup­né ope­rá­cie za se­kun­du), čo za­is­tí, že ap­li­ká­cia bu­de môcť po­dá­vať kon­štant­ný vý­kon.

Zlep­še­ný skrip­to­va­cí ja­zyk - vo Win­dows 10 a Win­dows Server­a 10 sa ob­ja­ví no­vá ver­zia skrip­to­va­cie­ho ja­zy­ka Power­Shell 5.0, kto­rá bo­la pred­sta­ve­ná vo for­me pre­view ten­to rok v ap­rí­li. Zlep­še­nia sa tý­ka­jú nap­rík­lad uti­li­ty De­si­red Sta­te Con­fi­gu­ra­tion, kto­rá po­má­ha kon­fi­gu­ro­vať sys­tém do cie­ľo­vé­ho sta­vu ale­bo ho vrá­tiť do ur­či­tej po­do­by, ak sa od toh­to sta­vu od­chý­li. Zlep­še­né bo­lo aj pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie na skrip­to­va­nie. V tej­to ob­las­ti na­vy­še pre­bie­ha eš­te ďal­ší ak­tív­ny vý­voj, kto­rý je ne­zá­vis­lý od vý­vo­ja pro­duk­tov Win­dows.

Pou­ží­va­nie Web Ap­pli­ca­tion Proxy (WAP) - spo­lu so zá­ni­kom Fo­ref­ront Uni­fied Ap­pli­ca­tion Ga­teway ras­tie úlo­ha WAP a pri­bú­da­jú tu aj no­vé fun­kcie. Ide nap­rík­lad o pre­do­ve­ro­va­nie pou­ží­va­te­ľov na zá­kla­de auten­ti­fi­ká­cie HTTP Ba­sic. Mož­no pub­li­ko­vať prog­ra­my Re­mo­teApp po­mo­cou služ­by Re­mo­te Des­ktop Ga­teway, pres­me­ro­vať pou­ží­va­te­ľa z HTTP na HTTPS ses­sion, pou­ží­vať tzv. di­vo­kú kar­tu v exter­ných URL a ďal­šie.

Ko­niec Network Ac­cess Pro­tec­tion (NAP) - pred­chá­dza­jú­ce sprá­vy o zru­še­ní NAP sa uká­za­li ako prav­di­vé, pre­to­že ak­tuál­ny build Win­dows Server­a 10 už neob­sa­hu­je tech­no­ló­giu na mož­nosť ob­me­dzenia ne­dô­ve­ry­hod­ných či po­ten­ciál­ne ri­zi­ko­vých za­ria­de­ní v sie­ti. Dô­vo­dom je naj­mä fakt, že mno­ho veľ­kých fi­riem na tie­to úče­ly pou­ží­va svo­je vlas­tné tech­no­ló­gie, a nie Win­dows Server. Ale je prav­da, že fir­my, kto­ré na NAP sta­vi­li, bu­dú mu­sieť hľa­dať no­vú al­ter­na­tí­vu. Neh­ľa­diac na to, že nie je jas­né, ako v tom­to prí­pa­de bu­de inter­ago­vať zmie­ša­né pros­tre­die Win­dows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 a Win­dows Server­a 10.

Mic­ro­soft sľu­bu­je aj zme­nu v mo­de­li ak­tua­li­zá­cií, keď ma­jú byť no­vo do­ru­čo­va­né up­da­ty a ce­lý sys­tém by mal byť ak­tua­li­zo­va­ný ako ce­lok. To by Mic­ro­sof­tu umož­ni­lo aj lep­šie na­sa­dzo­vať no­vé fun­kcie a mo­der­ni­zo­vať Win­dows lep­ším spô­so­bom ako raz za tri ro­ky jed­nou ma­jo­rit­nou ver­ziou, pre kto­rú po­tom vy­chá­dza­jú už len zá­pla­ty na chy­by.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter