Microsoft a Adobe ukázali prácu s Photoshopom na dotykovom displeji

Pho­tos­hop nie je jed­no­du­ché pou­ží­vať na do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ke. No v sú­čas­nos­ti už ofi­ciál­ne pod­po­ru­je do­ty­ko­vé ges­tá vo Win­dows 8 vrá­ta­ne mož­nos­ti zväč­šo­vať či otá­čať ob­ráz­ky. Ado­be pra­cu­je na zme­nách v roz­hra­ní, kto­ré by z Pho­tos­ho­pu uro­bi­li ap­li­ká­ciu ur­če­nú na pou­ži­tie do­ty­kom. Úzko pri tom spo­lup­ra­cu­je s Mic­ro­sof­tom.

Na po­du­ja­tí Ado­be Max zá­stup­co­via oboch spo­loč­nos­tí uká­za­li vi­deo de­monštru­jú­ce ta­kú­to prá­cu. Pho­tos­hop op­ti­ma­li­zo­va­ný pre Sur­fa­ce Pro 3 sa bez klá­ves­ni­ce prep­ne do re­ži­mu, v kto­rom pou­ží­va­teľ mô­že vy­užiť pe­ro aj prs­ty.

Video:


Mic­ro­soft do­kon­ca roz­dal účas­tní­kom po­du­ja­tia za­dar­mo tab­le­ty Sur­fa­ce Pro 3, aby zdô­raz­nil obzvlášť úz­ke par­tner­stvo s Ado­be.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter