Externý akumulátor, ktorý dokáže plne nabiť vybitý iPhone 5 už do 1 hodiny

Väč­ši­na te­le­fó­nov ne­vydr­ží fun­go­vať viac ako 1 - 2 dni a ne­dos­ta­tok ener­gie nás čas­to za­stih­ne v nev­hod­nej chví­li. Prob­lé­mom exter­ných ba­té­rií však je, že sa dl­ho na­bí­ja­jú. No­vin­ka Pron­to to má zme­niť. Vý­rob­ca sľu­bu­je, že sa na­bi­je už za ho­di­nu.

To by v praxi ma­lo zna­me­nať, že Pron­to 12 do­ká­že pl­ne na­biť vy­bi­tý iP­ho­ne 5 už po pia­tich mi­nú­tach pri­po­je­nia k elek­tric­kej sie­ti. As­poň pod­ľa slov tvor­cov, kto­rí svoj ná­pad pre­zen­tu­jú na por­tá­li Kic­kstar­ter. Aku­mu­lá­tor Pron­to bu­de dos­tup­ný v dvoch veľ­kos­tiach.

Pron­to 5 má ka­pa­ci­tu 4500 mAh a od bež­ných exter­ných ba­té­rií sa od­li­šu­je tým, že sa na­bí­ja s vý­ko­nom 25W (vstup­ný prúd 5A, na­pä­tie 5V). Väč­ší mo­del, Pron­to 12, má ka­pa­ci­tu 13500 mAh a na­bí­ja sa eš­te rých­lej­šie - pri vstup­nom prú­de 5A a na­pä­tí 12V. Obe ba­té­rie sa po­mo­cou pril­ože­né­ho adap­té­ra „napl­nia" cca za jed­nu ho­di­nu.

Aku­mu­lá­to­ry pos­ky­tu­jú maximál­ny vý­stup­ný prúd 2,4A cez USB ko­nek­tor. Pron­to 12 má k dis­po­zí­cii aj 12V na­pá­ja­cí ko­nek­tor, kto­rý na­bi­je aj väč­šie za­ria­de­nia, vrá­ta­ne no­te­boo­ku a zr­kad­lov­ky. Ba­té­rie by sa ma­li dos­tať na trh v prie­be­hu ja­ri až le­ta bu­dú­ce­ho ro­ka.

Pronto_1.gif

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter