Microsoft testuje upgrade z Windows 7 na Windows 10 cez Windows Update

Ne­dáv­no sprís­tup­ne­nú ver­ziu Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view si mô­žu zá­ujem­co­via nain­šta­lo­vať ako čis­tú in­šta­lá­ciu ale­bo ako up­gra­de po­mo­cou ISO. Mic­ro­soft však tes­tu­je aj ďal­šiu mož­nosť, a to dis­tri­bú­ciu pros­tred­níc­tvom služ­by Win­dows Up­da­te.

V sú­čas­nos­ti je tá­to mož­nosť k dis­po­zí­cii čle­nom prog­ra­mu Win­dows In­si­der, kto­rí ma­jú nain­šta­lo­va­ný sys­tém Win­dows 7. Ak ma­jú po­vo­le­nú fun­kciu auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie, tes­to­va­cia ver­zia Win­dows 10 sa im nain­šta­lu­je bez ich pri­či­ne­nia ako kaž­dá bež­ná ak­tua­li­zá­cia.

Mic­ro­soft za­tiaľ ne­ho­vo­ril o pro­ce­se up­gra­du a ne­ved­no, aké ofi­ciál­ne dis­tri­buč­né me­tó­dy plá­nu­je pou­žiť pre Win­dows 10 v bu­dú­com ro­ku. Sú­čas­né tes­ty nie sú ur­če­né pre pou­ží­va­te­ľov s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8 a Win­dows 8.1. No ľah­ko si mož­no pred­sta­viť, že by ak­tua­li­zá­cia moh­la fun­go­vať po­dob­ným spô­so­bom ako na Win­dows 7.

Ne­bo­lo by to pr­výk­rát, čo by spo­loč­nosť dis­tri­buo­va­la ope­rač­ný sys­tém cez Win­dows Up­da­te. Pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi tak­to sprís­tup­ni­la Win­dows 8.1 pre pou­ží­va­te­ľov Win­dows 8. Za­ují­ma­vé je, že tes­to­va­nie sa us­ku­toč­ňu­je na Win­dows 7. Bu­de az­da Win­dows 10 k dis­po­zí­cii za­dar­mo aj pre sú­čas­ných pou­ží­va­te­ľov Win­dows 7?

Zdroj: win­be­ta.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter