Google experimentuje: Android by mohol otvoriť dve aplikácie vedľa seba

Väč­ši­na smar­tfó­nov a tab­le­tov pod­po­ru­je mul­ti­tas­king. Mô­že­te nap­rík­lad po­čú­vať hud­bu na po­za­dí pri pre­hlia­da­ní inter­ne­tu. No ak chce­te ot­vo­riť sú­čas­ne dve ok­ná s ap­li­ká­cia­mi, mu­sí­te vlas­tniť tab­let s Win­dows ale­bo an­droi­do­vé za­ria­de­nie od Sam­sun­gu či LG, kde je tá­to fun­kcia sú­čas­ťou nad­stav­by ope­rač­né­ho sys­té­mu, kto­rú pri­dal vý­rob­ca za­ria­de­nia. Web An­droid Po­li­ce však zís­kal in­for­má­cie o tom, že aj sám Goog­le chce pri­niesť pod­po­ru via­ce­rých okien do An­droi­du. Zve­rej­ne­ných bo­lo aj nie­koľ­ko sní­mok do­ku­men­tu­jú­cich tú­to sna­hu.

Goog­le vraj expe­ri­men­to­val s implemen­to­va­ním tej­to mož­nos­ti kon­com mi­nu­lé­ho a za­čiat­kom toh­to ro­ka. Mož­no od­vte­dy už vý­voj sof­tvé­ru pok­ro­čil, ale mož­né je aj to, že sa tej­to my­šlien­ky vzdal. Pod­ľa pr­vých návr­hov by si pou­ží­va­teľ mo­hol zvo­liť ľu­bo­voľ­nú ap­li­ká­ciu z ne­dáv­no ot­vo­re­ných a pre­tiah­nuť ju pr­stom na jed­nu stra­nu dis­ple­ja. Za­be­ra­la by tak po­lo­vi­cu ob­ra­zov­ky a na dru­hej po­lo­vi­ci by si rov­na­kým pos­tu­pom mo­hol ot­vo­riť inú ap­li­ká­ciu. Ke­by jed­no­du­cho kli­kol na ap­li­ká­ciu, ot­vo­ri­la by sa v ce­loob­ra­zov­ko­vom re­ži­me.

android_multiwindow2.png

Pou­ží­va­teľ by ne­mu­sel de­liť ob­ra­zov­ku me­dzi dve ap­li­ká­cie na rov­na­ké čas­ti. Ap­li­ká­cia by moh­la byť di­men­zo­va­ná nap­rík­lad aj na 25 % plo­chy.

Na webe An­droid Po­li­ce sa mô­že­te do­čí­tať ďal­šie pod­rob­nos­ti a po­zrieť si aj ďal­šie ob­ráz­ky zná­zor­ňu­jú­ce, ako by ma­la no­vá fun­kcia pra­co­vať.

Zdroj: an­droid­po­li­ce.com
li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter