Nadšenec spustil na smart hodinkách Windows 95

In­te­li­gen­tné ho­din­ky s Win­dows? Do­kon­ca s ar­chaic­kým Win­dows 95? Prá­ve to uká­zal vo svo­jom vi­deu na YouTu­be Cor­bin Da­ven­port. Po­da­ri­lo sa mu dos­tať na svo­je smart ho­din­ky Sam­sung Gear Li­ve s An­droid Wear ope­rač­ný sys­tém z ro­ku 1995.

Vý­sled­ná pou­ží­va­teľ­ská skú­se­nosť vy­vo­lá­va zmie­ša­né po­ci­ty na­priek to­mu, že sys­tém má k dis­po­zí­cii viac vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu, ako to bo­lo v ča­se, keď bež­al na mi­lió­noch po­čí­ta­čov.

Video:


V sku­toč­nos­ti však ho­din­ky ne­vyu­ží­va­jú ope­rač­ný sys­tém Win­dows 95, ale je v nich spus­te­ný emu­lá­tor DOS s náz­vom aDos­Box, kto­rý je po­tom pou­ži­tý na spus­te­nie Win­dows 95. ADos­Box je dos­tup­ný pre an­droi­do­vé za­ria­de­nia za­dar­mo

Nie je to pr­vý Da­ven­por­tov po­kus o spus­te­nie sta­ré­ho sof­tvé­ru na smart ho­din­kách. Ne­dáv­no pub­li­ko­val aj vi­deo, kde uka­zu­je hru DOOM z ro­ku 1993 na ho­din­kách Sam­sung Gear Li­ve.

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter