Nový iPad príde už o týždeň. Takáto bude jeho nová technická výbava a dizajn.

App­le 16. ok­tób­ra pred­sta­ví no­vú ge­ne­rá­ciu tab­le­tu iPad Air. Tech­no­lo­gic­ký no­vi­nár Mi­chael An­drew sa však údaj­ne dos­tal k inter­ným do­ku­men­tom App­lu a fo­tog­ra­fiám, kto­ré po­pi­su­jú všet­ky dô­le­ži­té no­vin­ky. Ho­ci An­drew nez­ve­rej­nil zís­ka­né fo­tog­ra­fie, in­for­mo­val o všet­kých dô­le­ži­tých zme­nách.

Ak sú je­ho in­for­má­cie prav­di­vé, no­vý iPad Air bu­de mať v se­be za­bu­do­va­ný sen­zor Touch ID, rov­na­ko ako iP­ho­ny. To­tož­ná bu­de aj ka­me­ra, kto­rá bu­de mať 8MP. Či pôj­de o op­ti­ku, akú vy­uží­va iP­ho­ne 6 ale­bo o star­ší mo­del, za­tiaľ nie je zná­me. Op­ro­ti pred­chod­co­vi však ide o vy­lep­še­nie - ak­tuál­ny iPad Air má 5MP ka­me­ru.

Prek­va­pe­ním nie je ani pou­ži­tý pro­ce­sor. App­le A8 však bu­de údaj­ne dopĺňať ope­rač­ná pa­mäť o veľ­kos­ti 2 GB. Ta­ký­to údaj sme oča­ká­va­li aj od no­vých iP­ho­nov, tie však ma­jú vo vý­ba­ve stá­le iba 1 GB RAM. Tab­let by mal byť dos­tup­ný aj v zla­tej far­be a naj­men­ší mo­del bu­de mať 32 GB úlo­žis­ko. Ďal­šie ver­zie po­núk­nu 64 GB a 128 GB.

Z hľa­dis­ka di­zaj­nu bu­de no­vý iPad Air o 0,5 mm ten­ší a rep­ro­duk­to­ry bu­dú umies­tne­né iba v jed­nom ra­de. Kvô­li mi­ni­ma­lis­tic­kej hrúb­ke ne­bu­de na no­vom iPa­de ani tla­čid­lo na prep­nu­tie do ti­ché­ho re­ži­mu / vy­pnu­tie auto­ma­tic­kej ro­tá­cie dis­ple­ja. Tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti bu­dú tak­tiež men­šie.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter