Windows 10 Technical Preview si už možno stiahnuť

Mic­ro­soft v uto­rok pred­sta­vil prip­ra­vo­va­nú ver­ziu svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10. V sú­čas­nos­ti je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie ver­zia Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view, ur­če­ná pre nad­šen­cov a vý­vo­já­rov. Pre pod­ni­ko­vých zá­kaz­ní­kov je k dis­po­zí­cii sa­mos­tat­ná ver­zia Tech­ni­cal Pre­view for En­terpri­se.

V rám­ci špe­ciál­ne­ho prog­ra­mu bu­de Mic­ro­soft v prie­be­hu vý­vo­jo­vé­ho cyk­lu Win­dows 10 pos­ky­to­vať pra­vi­del­né ak­tua­li­zá­cie pou­ží­va­te­ľom, kto­rí sa za­re­gis­tru­jú. Spo­loč­nosť tak chce zís­ka­vať spät­nú väz­bu od tých, kto­rí sa roz­hod­nú nain­šta­lo­vať tú­to ra­nú ver­ziu Win­dows 10.

Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view si mož­no stiah­nuť ako sú­bor ISO, čo zna­me­ná, že sa dá nain­šta­lo­vať na vir­tuál­ny stroj ale­bo ako čistá in­šta­lá­cia na náh­rad­ný po­čí­tač, no mož­no sa po­kú­siť aj o up­gra­de exis­tu­jú­cej in­šta­lá­cie sys­té­mu Win­dows 8.1. Keď­že ide o ra­né zos­ta­ve­nie OS, mô­žu sa v ňom vy­sky­to­vať chy­by. Ver­zia Tech­ni­cal Pre­view exspi­ru­je 15. ap­rí­la 2015.

Sprís­tup­ne­ná bo­la za­tiaľ 32-bi­to­vá a 64-bi­to­vá an­glic­ká, čín­ska a por­tu­gal­ská edí­cia. Pod­rob­nos­ti sa mô­že­te do­čí­tať na strán­ke Mic­ro­sof­tu.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter