Lenovo získava servery x86 od IBM

Spo­loč­nos­ti­Le­no­vo a IBM ozná­mi­li, že ukon­či­li pr­vot­nú fá­zu prev­za­tia IBM x86 server­ov­ej di­ví­zie Le­no­vom.

Le­no­vo v ak­vi­zí­cii zís­ka­va od IBM Sys­tem x, Bla­de Cen­ter a Flex Sys­tem server­y, sie­ťo­vé pr­vky, Flexové in­teg­ro­va­né sys­té­my pos­ta­ve­né na bá­ze server­ov x86, server­y Net­Sca­le, iDa­taP­lex, ako aj prís­luš­ný sof­tvér a servisn­é služ­by. IBM si po­ne­chá Sys­tem z, Power Sys­tems, Sto­ra­ge Sys­tems, Flex server­y na bá­ze Power a rie­še­nia Pu­reAp­pli­ca­tion a Pu­re­Da­ta.

Sú­čas­ťou do­ho­dy je aj za­lo­že­nie stra­te­gic­kej alian­cie me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi Le­no­vo a IBM, v rám­ci kto­rej bu­de Le­no­vo ori­gi­nál­nym vý­rob­com za­ria­de­ní (OEM) pre spo­loč­nosť IBM a bu­de prep­re­dá­vať vy­bra­né pro­duk­ty z ra­du IBM úlož­ných sys­té­mov Storwize, zo sof­tvé­ro­vé­ho por­tfó­lia spo­loč­nos­ti IBM, pás­ko­vé pro­duk­ty Li­near Ta­pe Open (LTO), vý­rob­ky a pr­vky z por­tfó­lia sys­té­mo­vé­ho sof­tvé­ru IBM, vrá­ta­ne Smart Cloud sof­tvé­ru, Ge­ne­ral Pa­rallel Fi­le sys­té­mu a Plat­form Com­pu­ting rie­še­ní.

Pre­chod­ná fá­za prev­za­tia di­ví­zie x86 server­ov Le­no­vom dnes za­ča­la vo vy­bra­ných kra­ji­nách. Oča­ká­va sa, že tran­sak­cia bu­de uzat­vo­re­ná do kon­ca toh­to ro­ka vo väč­ši­ne kra­jín, na nie­koľ­kých zos­tá­va­jú­cich tr­hoch sa za­vŕši na za­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter