Video: Pozrite si Continuum – nové prostredie Windows prispôsobujúce sa hardvéru

Po­čas pred­sta­ve­nia tech­nic­ké­ho náh­ľa­du Win­dows 10 Joe Bel­fio­re, vice­pre­zi­dent sku­pi­ny ope­rač­ných sys­té­mov, uká­zal aj vi­deo, kto­ré cha­rak­te­ri­zo­val ako „di­zaj­no­vú štú­diu" pros­tre­dia naz­va­né­ho Con­ti­nuum.

S nás­tu­pom Win­dows 8 a 8.1 sa na tr­hu ob­ja­vi­lo nie­koľ­ko hyb­rid­ných za­ria­de­ní, kto­ré mô­žu pra­co­vať ako tab­let ale­bo no­te­book. Ide napr. o Le­no­vo Yoga či Sur­fa­ce Pro, kto­rý sa pod­ľa Mic­ro­sof­tu stal veľ­mi po­pu­lár­nym. Pre­to no­vý Win­dows 10 po­nú­ka pros­tre­die lep­šie pris­pô­so­be­né aj pou­ží­va­te­ľom s klá­ves­ni­cou a my­šou. Ob­sa­hu­je hyb­rid­nú po­nu­ku Štart, ap­li­ká­cie Met­ro (po no­vom uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie, pre­to­že bež­ia na akom­koľ­vek za­ria­de­ní od mo­bi­lu po po­čí­ta­če all-in-one) spúš­ťa­teľ­né v ok­nách. No sú tu aj pr­vky ur­če­né pre do­ty­ko­vé dis­ple­je - fullscreen úvod­ná ob­ra­zov­ka či ce­loob­ra­zov­ko­vé ap­li­ká­cie.

A prá­ve tu vstu­pu­je do hry Con­ti­nuum umož­ňu­jú­ce pre­pí­na­nie re­ži­mov. Sprá­va­nie sys­té­mu sa prep­ne v zá­vis­los­ti od har­dvé­ru, kto­rý je prá­ve k dis­po­zí­cii. Roz­hra­nie sa te­da bu­de dy­na­mic­ky me­niť a pris­pô­so­bo­vať sa zme­ne har­dvé­ru. Ak nap­rík­lad k Sur­fa­ce Pro 3 pri­po­jí­te klá­ves­ni­cu, ov­lá­da­nie orien­to­va­né na do­tyk sa zme­ní na ov­lá­da­nie po­mo­cou klá­ves­ni­ce a my­ši.

Con­ti­nuum eš­te nie je cel­kom prip­ra­ve­né a net­vo­rí sú­časť sprís­tup­ne­nej ver­zie Tech­ni­cal Pre­view. Poz­ri­te si za­tiaľ as­poň vi­deo uka­zu­jú­ce jed­no­du­ché, ale lo­gic­ké pre­cho­dy me­dzi rôz­ny­mi druh­mi za­ria­de­ní. Mic­ro­soft chce, aby Win­dows fun­go­val na za­ria­de­niach s uh­lo­prieč­kou od 4 do 80 pal­cov. Con­ti­nuum uka­zu­je, že sa to mô­že stať sku­toč­nos­ťou.

Video:


Zdroj: ar­stech­ni­ca.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter