Sygic GPS Navigation teraz k dispozícii s natívnym dizajnom pre zariadenia s OS Android

Spo­loč­nosť Sy­gic pred­sta­vu­je no­vú na­tív­nu ap­li­ká­ciu Sy­gic GPS Na­vi­ga­tion, vy­tvo­re­nú špe­ciál­ne pre mo­bil­né za­ria­de­nia so sys­té­mom An­droid. Ap­li­ká­cia sa pý­ši prep­ra­co­va­ným roz­hra­ním, in­tui­tív­ne sa pou­ží­va a dis­po­nu­je za­bu­do­va­ný­mi fun­kcia­mi vrá­ta­ne ob­ľú­be­nej fun­kcie Blac­kBox.

Tech­no­ló­gia pa­lub­nej ka­me­ry je jed­na z naj­spo­ľah­li­vej­ších po­mô­cok, kto­ré sú k dis­po­zí­cii v ob­las­ti za­bez­pe­čo­va­nia dô­ka­zov pri dop­rav­ných ne­ho­dách, a spo­loč­nosť Sy­gic te­raz vy­ba­vi­la pou­ží­va­te­ľov za­ria­de­ní so sys­té­mom An­droid naj­in­te­li­gen­tnej­šou tech­no­ló­giou toh­to dru­hu. 

BlackBox_aOS.png

K vý­ho­dám no­vej ap­li­ká­cie Sy­gic GPS Na­vi­ga­tion pat­rí fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho uk­la­da­nia v rám­ci za­bu­do­va­nej fun­kcie Blac­kBox. Za­tiaľ čo pou­ží­va­te­lia do­te­raz vždy moh­li jed­no­du­cho uk­la­dať vi­deo­záz­na­my ťuk­nu­tím na dis­plej, ap­li­ká­cia Sy­gic GPS Na­vi­ga­tion te­raz vie auto­ma­tic­ky roz­poz­nať dop­rav­né ne­ho­dy a iné in­ci­den­ty a auto­ma­tic­ky uk­la­dá päť­mi­nú­to­vé zá­zna­my do vo­di­čo­vej fo­to­ga­lé­rie.

3_routes_aOS.png

Ak­tua­li­zá­cia na­tív­ne­ho sof­tvé­ru ur­če­ná pre za­ria­de­nia so sys­té­mom An­droid je pos­tup­ne k dis­po­zí­cii ako bez­plat­ná ak­tua­li­zá­cia pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov za­ria­de­ní so sys­té­mom An­droid. Aj keď off-li­ne ma­py spo­loč­nos­ti Sy­gic bo­li vždy at­rak­tív­ne, naj­mä vzhľa­dom na ori­gi­nál­ne vy­ho­to­ve­nia pro­duk­tov Sy­gic a os­lo­bo­de­nie pou­ží­va­te­ľov od dá­to­vých ob­me­dze­ní, kom­plexná no­vá ak­tua­li­zá­cia ap­li­ká­cie od spo­loč­nos­ti Sy­gic je ús­pe­chom v ob­las­ti off-li­ne na­vi­gá­cie GPS.

Fun­kcie ap­li­ká­cie Sy­gic GPS Na­vi­ga­tion:

- 3D off-li­ne ma­py, kto­ré ne­vy­ža­du­jú dá­to­vé pri­po­je­nie
- Hla­so­vá na­vi­gá­cia vo viac ako 40 ja­zy­koch
- Ho­vo­re­né náz­vy ulíc na bez­peč­né a po­hodl­né šo­fé­ro­va­nieUpo­zor­ne­nia na prek­ro­če­nie maximál­nej po­vo­le­nej rých­los­ti
- Dy­na­mic­ký asis­tent jaz­dných pru­hov a zob­ra­zo­va­nie kri­žo­va­tiek
- Inter­ak­tív­na ma­pa umož­ňu­jú­ca ťuk­nu­tie na ľu­bo­voľ­nú uli­cu ale­bo bod zá­uj­mu a zob­ra­ze­nie pod­rob­nos­tí
- Dop­rav­né in­for­má­cie v reál­nom ča­se (ná­kup z ap­li­ká­cie)
- Head-up Dis­play - HUD (ná­kup z ap­li­ká­cie)
- Pré­mio­vé ra­da­ry (ná­kup z ap­li­ká­cie)
- Blac­kBox (ná­kup z ap­li­ká­cie)Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter