GoPro má tri nové kamery, Hero 4 zvládne aj UltraHD, základný model sa predáva už za 129 USD

Na tr­hu ak­čných out­doo­ro­vých ka­mier je do­mi­nan­tná znač­ka GoP­ro. V tých­to dňoch spo­loč­nosť pred­sta­vi­la svo­je no­vé mo­de­ly. Pop­ri zá­klad­nom mo­de­li He­ro uvá­dza na trh aj dve no­vin­ky s vy­ššou vý­ba­vou - He­ro 4 Sil­ver a vlaj­ko­vú loď He­ro 4 Black.

Oba vy­ššie mo­de­ly bu­dú dos­tup­né v troch va­rian­toch - Stan­dard, Surf a Mu­sic. Ver­zia Stan­dard sa do­dá­va s vo­do­tes­ným puz­drom, Surf k to­mu pri­dá­va aj dr­žiak na na­mon­to­va­nie na surf a va­riant Mu­sic je ur­če­ný pre hu­dob­ní­kov, ob­sa­hu­je špe­ciál­ny rám­ček, kto­rý umož­ní pri­po­jiť dva úchy­ty na mon­táž na mik­ro­fó­no­vý sto­jan.

Do­te­raj­ší kráľ na tr­hu He­ro 3+ Black Edi­tion, uve­de­ný v no­vem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka, zvlá­da 4K vi­deá, má no­vé vo­do­tes­né puz­dro, lep­šiu op­ti­ku a vy­šší vý­poč­to­vý vý­kon op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cim mo­de­lom. Ale no­vý He­ro 4 Black ide eš­te ďa­lej - umož­ňu­je zho­to­vo­va­nie 4K vi­dea pri 30 sním­kach za se­kun­du a 1080p vi­deo v HD kva­li­te na 120 fps. To zna­me­ná, že rých­le ak­čné zá­be­ry mô­žu byť za­chy­te­né v spo­ma­le­nom po­hy­be vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. No exis­tu­je aj me­dzis­tu­peň, s kto­rým mož­no do­siah­nuť rých­losť 50 fps. Fo­tog­ra­fie sa da­jú zho­to­vo­vať až s roz­lí­še­ním 12 Mpx.

A sú tu aj dve ďal­šie no­vé fun­kcie - ok­rem pri­po­je­nia Wi-Fi je k dis­po­zí­cii aj Blue­tooth umož­ňu­jú­ci pri­po­jiť ka­me­ru k mo­bil­ným za­ria­de­niam, kto­ré sa da­jú pou­žiť na jej di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie a na sle­do­va­nie sní­ma­né­ho vi­dea či fo­tog­ra­fií. Ka­me­ra je vy­ba­ve­ná aj no­vým tla­čid­lom na ozna­čo­va­nie naj­lep­ších zá­be­rov. He­ro 4 Black bu­de dos­tup­ný za­čiat­kom ok­tób­ra za 499 do­lá­rov.

Edí­cia Sil­ver umož­ňu­je zho­to­vo­vať 1080p vi­deá pri 60 fps a pri 720p zvlád­ne až 120 fps. Pre­dá­vať sa bu­de za 399 do­lá­rov.

Na­po­kon mo­del He­ro je sí­ce ka­me­ra na vstup­nej úrov­ni, ale s pô­so­bi­vý­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi. Zvlád­ne 1080p vi­deo pri 30 fps a do­ká­že za­chy­tiť 5 Mpx sta­tic­ké sním­ky rých­los­ťou 5 sní­mok za se­kun­du. Na roz­diel od dvoch pred­chá­dza­jú­cich mo­de­lov však neob­sa­hu­je pri­po­je­nie Wi-Fi ani Blue­tooth. Jej ce­na je 129 do­lá­rov.

Zdroj: te­chra­dar.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter