Mobilný čip GTX980m je dvakrát rýchlejší ako GTX680m

Za­čiat­kom me­sia­ca sa ob­ja­vi­li pr­vé sprá­vy a benchmar­ky na no­vé high-end kar­ty od nVi­die. Ok­rem des­kto­po­vých GTX 980 a GTX 970 sa ob­ja­vi­li aj mo­bil­né či­py GTX 980M a GTX 970M, kto­ré hro­zia, že po­su­nú mo­bil­né hra­nie na no­vý le­vel. Obe kar­ty by ma­li mať ove­ľa viac vý­ko­nu než pred­chod­co­via, no­vé mož­nos­ti a spot­re­ba ener­gie, a te­da aj tep­lo by ma­li zos­tať pod kon­tro­lou.

Vý­kon­nej­šia mo­bil­ná kar­ta 980M by sa ma­la skla­dať z 1664 ja­dier CU­DA, 128 jed­no­tiek TMU a 64 jed­no­tiek ROP, čo skom­bi­nu­je až s 8 GB/256-bit. pa­mä­ťou GDDR5. Frek­ven­cia pa­mä­te bo­la sta­no­ve­ná na 5 GHz, čo je o ce­lé 2 GHz me­nej, než má jej des­kto­po­vá pred­lo­ha, a frek­ven­cia jad­ra bu­de 1038 MHz a po boos­te až 1127 MHz.

Pod­ľa eš­te ne­potvr­de­ných benchmar­kov by mal byť vý­kon 980M v 3D­Mark Fi­re Stri­ke nas­le­du­jú­ci:

GTX 980: 11441
GTX 970: 9615
GTX 980M: 8292
GTX 880M: 6144

Pri 970M sa, sa­moz­rej­me, uro­bi­lo pár kom­pro­mi­sov v pros­pech ce­ny, tak­že dos­ta­ne len 1280 ja­dier CU­DA a vy­sta­čí si aj so 6 GB pa­mä­te. In­for­má­cie však eš­te nie sú potvr­de­né nVi­diou.

nova-karta-nvidie-je-dvakrat-r-image-288.jpg

Pr­vé lea­ky tvr­di­li, že 980M dos­ta­ne až 2048 ja­dier CU­DA, via­ce­ré zdro­je však sprá­vu ne­potvr­di­li. Na­priek to­mu by ma­la byť kar­ta pri­naj­men­šom 2-krát vý­kon­nej­šia ako po­pu­lár­na 680M. Graf uka­zu­je, ako sa v prie­be­hu pol de­sať­ro­čia mo­bil­né kar­ty vý­ko­no­vo prib­li­žu­jú des­kto­po­vým.

nova-karta-nvidie-je-dvakrat-r-image-925.jpg

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter