Všetko je nakoniec inak. Predstavujeme Windows 10

Po­le­mi­ka o de­fi­ni­tív­nom náz­ve no­vej ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows, kto­rá bo­la zná­ma pod kó­do­vým ozna­če­ním Thres­hold, vr­cho­li­la do­kon­ca aj nie­koľ­ko mi­nút pred za­ča­tím tla­čo­vej kon­fe­ren­cie Mic­ro­sof­tu v San Fran­cis­cu. Prek­va­pe­nie sa na­po­kon pred­sa len ko­na­lo a ti­py na Win­dows 9, Win­dows TH, Win­dows X či Win­dows One ne­vyš­li. Terry Myer­son z di­ví­zie Win­dows zdô­raz­nil, že no­vá ver­zia si vďa­ka svoj­mu vý­zna­mu za­slú­ži ok­rúh­le čís­lo ver­zie.

w2.png

Je­den ope­rač­ný sys­tém pre všet­ky za­ria­de­nia

No­vý Win­dows 10 je kon­ci­po­va­ný ako ap­li­kač­ná plat­for­ma pre ši­ro­kú šká­lu za­ria­de­ní - poč­núc mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi cez tab­le­ty, no­te­boo­ky a kla­sic­ké PC až po Xbox. Ale­bo inak po­ve­da­né, od za­ria­de­ní so 4-pal­co­vým dis­ple­jom až po za­ria­de­nia s uh­lo­prieč­kou 80 a viac pal­cov. Niek­to­ré za­ria­de­nia sa ov­lá­da­jú do­ty­kom/pe­rom, iné klá­ves­ni­cou a my­šou, Xbox sa ov­lá­da ges­ta­mi, tak­že vy­tvo­riť spo­loč­nú plat­for­mu pre ta­ké rôz­no­ro­dé za­ria­de­nia nie je jed­no­du­ché. Spo­loč­ný pre všet­ky plat­for­my bu­de aj ap­li­kač­ný ob­chod.

w1.png

Mic­ro­soft chce, aby ich pre­chod na Win­dows 10 bol ove­ľa po­hodl­nej­ší ako skok do Win­dows 8 pred dvo­ma rok­mi, kto­rý bol pre mno­hých pou­ží­va­te­ľov sko­kom do nez­ná­ma. Win­dows 10 je v pod­sta­te kom­bi­ná­cia Win­dows 7 a 8, kom­bi­ná­cia, kto­rá si po­ži­čia­va di­zaj­no­vé pr­vky z obid­voch ver­zií. Tvor­co­via no­vej ver­zie sa za­me­ra­li nie­len na do­má­cich, ale aj pod­ni­ko­vých pou­ží­va­te­ľov s dô­ra­zom na jed­no­du­chú sprá­vu.

Trium­fál­ny náv­rat tla­čid­la Štart

Ino­vo­va­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie bu­de zno­vu ob­sa­ho­vať tla­čid­lo Štart, kto­ré umož­ní spúš­ťať nie­len des­kto­po­vé, ale aj Mo­dern UI ap­li­ká­cie. Do­mov­ská ob­ra­zov­ka „Met­ro" a tla­čid­lo Štart bo­li zlú­če­né. Zob­ra­ze­né dy­na­mic­ké dlaž­di­ce a iko­ny umož­ňu­jú ved­ľa se­ba spúš­ťať no­vé uni­ver­zál­ne aj kla­sic­ké des­kto­po­vé ap­li­ká­cie. Veľ­kos­ti dlaž­díc v ok­ne tla­čid­la Štart bu­de mož­né me­niť po­dob­ne ako pri plat­for­me Win­dows Pho­ne. Ok­no s dy­na­mic­ký­mi dlaž­di­ca­mi vpra­vo od po­nu­ky tla­čid­la Štart de fac­to roz­mer­mi a orien­tá­ciou na vý­šku pri­po­mí­na ob­ra­zov­ku Win­dows Pho­ne.

w3.png

Uni­ver­zál­na ap­li­ká­cia bež­iaca v ok­ne

Ko­neč­ne Mic­ro­soft na­šiel dob­rý ná­zov pre ap­li­ká­cie Mo­dern UI. Pred­tým sa vo­la­li ap­li­ká­cie Met­ro, no po spo­re so spo­loč­nos­ťou Met­ro mu­sel Mic­ro­soft ná­zov zme­niť. Ozna­če­nie Mo­dern UI bo­lo len vý­cho­dis­ko z nú­dze. Ozna­če­nie uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie je ove­ľa lep­šie - naz­na­ču­je, že ap­li­ká­cie po­be­žia na všet­kých za­ria­de­niach s no­vým Win­dows. Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie sa bu­dú po­dob­ne ako des­kto­po­vé ap­li­ká­cie spúš­ťať v ok­nách, čo ur­či­te po­te­ší pou­ží­va­te­ľov kla­sic­kých za­ria­de­ní ov­lá­da­ných klá­ves­ni­cou a my­šou.

w4.png

Po­mo­cou tla­čid­la Task view sa mož­no pre­pí­nať me­dzi bež­iaci­mi ap­li­ká­cia­mi

V po­nu­ke Štart je aj ino­vo­va­né vy­hľa­dá­va­nie, umož­ňu­jú­ce vy­hľa­dá­vať v lo­kál­nom po­čí­ta­či, v ap­li­ká­ciách aj na webe. No­vin­kou sú aj mul­tip­le des­ktops, te­da mož­nosť zob­ra­ziť viac pra­cov­ných plôch. Tá­to vlas­tnosť bu­de vhod­ná pre ve­ľa sce­ná­rov, nap­rík­lad pou­ží­va­teľ, kto­rý pou­ží­va súk­rom­né za­ria­de­nie v prá­ci (BYOD Bring Your Own De­vi­ce), bu­de mať je­den des­ktop na prá­cu a je­den na so­ciál­ne ak­ti­vi­ty. Zlep­še­ný bol aj mul­ti­tas­king, te­da pre­pí­na­nie me­dzi ap­li­ká­cia­mi, čo oce­nia hlav­ne pou­ží­va­te­lia tab­le­tov.

w5.png

Mul­tip­le des­ktops

Od­dnes, te­da od 1.10 by ma­la byť na ad­re­se pre­view.win­dows.com dos­tup­ná skú­šob­ná ver­zia Tech­ni­cal Pre­view. Fi­nál­na ver­zia bu­de k dis­po­zí­cii v prie­be­hu ro­ka 2015.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter