Microsoft zbrojí proti Chromebookom. Na Vianoce pripraví Windows notebooky už od 99 USD

Mic­ro­soft si uve­do­mu­je sil­né pos­ta­ve­nie Goog­lu na tr­hu s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Chro­me­boo­kom sa vo vy­bra­ných čas­tiach sve­ta da­rí nao­zaj vý­bor­ne a lac­né An­droid tab­le­ty sú hi­tom aj u nás. Mic­ro­soft chce s lac­ný­mi za­ria­de­nia­mi za­úto­čiť po­čas toh­to­roč­nej via­noč­nej se­zó­ny.

Me­dzi pr­vý­mi par­tner­mi, kto­rí ozná­mi­li ce­no­vo veľ­mi dos­tup­né za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows, je HP. Spo­loč­nosť uve­die 7-pal­co­vý HP Stream 7 tab­let v ce­ne 99 do­lá­rov a 8-pal­co­vú ver­ziu za 149 do­lá­rov. Oba mo­de­ly by sa ma­li na tr­hu ob­ja­viť v no­vem­bri, bu­dú osa­de­né In­tel pro­ce­sor­mi a po­núk­nu ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1 - prav­de­po­dob­ne ver­ziu „with Bing". V ba­le­ní však náj­de­te aj roč­né pred­plat­né do služ­by Of­fi­ce 365 Per­so­nal a 8-pal­co­vý mo­del po­núk­ne (v neš­pe­ci­fi­ko­va­ných kra­ji­nách) aj 200 MB dát do mo­bil­né­ho inter­ne­tu kaž­dý me­siac.

Na trh sa dos­ta­nú aj no­te­boo­ky HP Stream v 11,6 a 13,3-pal­co­vej ver­zii. Dru­há me­no­va­ná bu­de mať vo­li­teľ­ný do­ty­ko­vý dis­plej. No­te­boo­ky bu­dú mať v se­be pro­ce­so­ry In­tel Ce­le­ron a ich ce­na bu­de 199, resp. 229 do­lá­rov. Ta­kis­to po­núk­nu roč­né pred­plat­né služ­by Of­fi­ce 365 Per­so­nal a 32 GB úlo­žis­ko. HP údaj­ne plá­nu­je pred­sta­viť aj 14-pal­co­vú ver­ziu.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter