LibreOffice má štyri roky. Kam smeruje a ako prebieha jeho vývoj?

V ne­de­ľu 28. sep­tem­bra 2014 os­lá­vil svo­je štvr­té na­ro­de­ni­ny kan­ce­lár­sky ba­lík Lib­reOf­fi­ce. Zhru­ba k to­mu­to dňu bo­la zve­rej­ne­ná ver­zia 4.3.2.2, ale ne­za­há­ľa­la ani slo­ven­ská ko­mu­ni­ta je­ho pou­ží­va­te­ľov. Ma­lý kú­sok pred do­kon­če­ním je prek­lad prí­ruč­ky Za­čí­na­me s Lib­reOf­fi­ce, kto­ré­ho autor­mi sú čle­no­via Spo­loč­nos­ti pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie a nie­koľ­koč­len­ná sku­pi­na ďal­ších priaz­niv­cov Lib­reOf­fi­ce.

Ide o 400 stra­no­vú prí­ruč­ku ur­če­nú naj­mä pre no­vých pou­ží­va­te­ľov, kto­rá pok­rý­va zá­kla­dy prá­ce s pia­ti­mi kom­po­nen­ta­mi Lib­reOf­fi­ce: Wri­ter, Calc, Im­press, Draw, Ba­se a Math. Kni­ha je voľ­ne dos­tup­ná na strán­ke wiki.do­cu­men­tfoun­da­tion.org, pri­čom sa po úpl­nom do­kon­če­ní prek­la­du zva­žu­je aj o vy­da­ní tla­če­nej ver­zie. Sa­mot­ný prog­ram Lib­reOf­fi­ce si v slo­ven­skej lo­ka­li­zá­cii mož­no stiah­nuť na strán­ke http://sk/lib­reof­fi­ce.org.

Pred štyr­mi rok­mi, 28. 9. 2010 bo­lo ozná­me­né za­lo­že­nie na­dá­cie The Do­cu­ment Foun­da­tion (TDF), kto­rej pos­la­ním ma­la byť koor­di­ná­cia vý­vo­ja kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Lib­reOf­fi­ce, a to bez zá­vis­los­ti na ko­mer­čných or­ga­ni­zá­ciách. Lib­reOf­fi­ce vzni­kol na zá­kla­de kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Ope­nOf­fi­ce.org (OOO). TDF za­lo­ži­li vý­vo­já­ri OOO, kto­rí bo­li dl­ho­do­bo nes­po­koj­ní s pos­tup­mi, ako bol pro­jekt OOO ria­de­ný spo­loč­nos­ťou SUN. K roz­hod­nu­tiu osa­mos­tat­ne­nia zá­važ­ne pris­pe­li aj oba­vy o bu­dúc­nosť, kto­ré vznik­li po prev­za­tí SUN-u spo­loč­nos­ťou Orac­le. Orac­le ukon­či­la vý­voj pro­jek­tu Open­So­la­ris a bo­li oba­vy, že OOO bu­de nas­le­do­vať.

TDF je na­dá­cia, za­re­gis­tro­va­ná v Ne­mec­ku. Už jej za­lo­že­nie ma­lo dob­rú od­oz­vu. Pri re­gis­trá­cii na­dá­cie je pot­reb­ná zlo­žiť su­mu 50000 Eur, čo sa v prí­pa­de TDF po­da­ri­lo vy­zbie­rať len za 8 dní, pri­čom pris­pe­li ti­sí­ce dar­cov. TDF je me­ri­tok­ra­tic­ká or­ga­ni­zá­cia, kto­rú ria­dia pris­pie­va­te­lia do Lib­reOf­fi­ce. Jej čle­nom sa mô­že stať kaž­dý kto pris­pie­va, či už vý­vo­jom, pro­pa­gá­ciu ale­bo prek­la­da­ním. Čle­no­via kaž­dé dva ro­ky ro­ky vo­lia Ra­du ria­di­te­ľov, kto­rej v sú­čas­nos­ti pred­se­dá Thor­sten Beh­rens z Ne­mec­ka. TDF má po­rad­ný vý­bor, kto­ré­ho člen­mi od za­čiat­ku ok­rem iných bo­li spo­loč­nos­ti Goog­le, Su­se a Red­Hat. Nes­kôr sa pri­po­ji­li In­tel a AMD. Dnes má vý­bor 15 čle­nov.

Lib­reOf­fi­ce je slo­bod­ný sof­tvér, kto­rý je dos­tup­ný s li­cen­ciou Mo­zil­la Pub­lic Li­cen­se. Je­ho hlav­né ver­zie vy­chá­dza­jú dvak­rát do ro­ka. Kaž­dá z nich je pod­po­ro­va­ná rok, po­čas kto­ré­ho vy­chá­dza šesť op­rav­ných ver­zií. Do­po­siaľ vy­šlo 10 hlav­ných ver­zií, pri­čom dnes sú ak­tuál­ne ver­zie 4.2 (sta­bil­ná) a 4.3 (vý­vo­jo­vá). Z prog­ra­má­tor­ské­ho hľa­dis­ka bo­li v pr­vých dvoch ro­koch pro­jek­tu hlav­ný­mi cieľ­mi je­ho vý­vo­ja naj­mä vy­tvo­re­nie pot­reb­nej infra­štruk­tú­ry a re­fak­to­ri­zá­cia pô­vod­né­ho kó­du OOO, kto­rý má za se­bou 20 roč­nú his­tó­riu.

Dnes sú hlav­ný­mi cieľ­mi naj­mä zvy­šo­va­nie rých­los­ti, pri­dá­va­nie a zlep­šo­va­nie vlas­tnos­tí a zlep­šo­va­nie inter­ope­ra­bi­li­ty s iný­mi kan­ce­lár­sky­mi ba­lík­mi. Lib­reOf­fi­ce má dnes zhru­ba 300 ak­tív­nych vý­vo­já­rov, kto­rí me­sač­ne do úlo­žis­ka zdro­jo­vé­ho kó­du od­osie­la­jú v prie­me­re vy­še 2000 prís­pev­kov.

V ap­rí­li 2014 TDF oh­lá­si­la spus­te­nie no­vé­ho pro­jek­tu pod náz­vom Do­cu­ment Li­be­ra­tion Pro­ject, kto­ré­ho cie­ľom je vy­tvo­re­nie sa­dy voľ­ne dos­tup­ných kniž­níc na čí­ta­nie, zá­pis a prá­cu s rôz­ny­mi pro­prie­tár­ny­mi for­mát­mi. Ta­ké­to kniž­ni­ce umož­nia rôz­nym ot­vo­re­ným prog­ra­mom prá­cu so sú­bor­mi v tých­to for­má­toch. Bu­dú však aj zá­ru­kou to­ho, že ta­ké­to sú­bo­ry ot­vo­rí­me aj bu­dúc­nos­ti v prí­pa­de, ak by prís­luš­né ko­mer­čné nás­tro­je pres­ta­li exis­to­vať. Ve­dú­cim pro­jek­tu je je­den zo za­kla­da­te­ľov TDF Frid­rich Štr­ba.

Lib­reOf­fi­ce má asi 100 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Ten­to po­čet je ur­če­ný na zá­kla­de poč­tu pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si Lib­reOf­fi­ce ak­tua­li­zu­jú pria­mo zo server­ov TDF a poč­tu po­ží­va­te­ľov Lib­reOf­fi­ce v pros­tre­dí Li­nux. Lib­reOf­fi­ce je dos­tup­ný vo viac ako 110 ja­zy­koch, vrá­ta­ne slo­ven­či­ny a češ­ti­ny. Ko­mu­ni­ta če­ských po­ží­va­te­ľov sa stre­tá­va na server­i http://ope­nof­fi­ce.cz, kde sú pra­vi­del­ne pub­li­ko­va­né člán­ky o no­vin­kách a ná­vo­dy. Vo fó­re strán­ky tiež mož­no hľa­dať po­moc s prob­lé­ma­mi.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter