Windows 9 bude pre používateľov Windows 8 zadarmo

Mic­ro­soft pred­sta­ví no­vú ver­ziu Win­dows poz­va­ným mé­diám a ana­ly­ti­kom v uto­rok 30. sep­tem­bra. Onedl­ho po­tom sprís­tup­ní tes­to­va­ciu ver­ziu s ozna­če­ním Win­dows Tech­ni­cal Pre­view for En­terpri­se. Sof­tvé­ro­vý gi­gant za­tiaľ za­cho­vá­val ml­čan­li­vosť o svo­jom no­vom ope­rač­nom sys­té­me, ob­ja­vi­li sa len útr­žko­vi­té in­for­má­cie z viac či me­nej oboz­ná­me­ných zdro­jov.

Te­raz pre­zi­dent in­do­néz­skej po­boč­ky spo­loč­nos­ti An­dreas Di­an­to­ro pre mies­tnu on-li­ne pub­li­ká­ciu de­tik.com po­ve­dal, že Mic­ro­soft pra­cu­je na urý­chle­nom za­vá­dza­ní no­vé­ho Win­dows. Na­vy­še pou­ží­va­te­ľom Win­dows 8 sa bu­de ope­rač­ný sys­tém v rám­ci ak­tua­li­zač­né­ho sys­té­mu auto­ma­tic­ky up­gra­do­vať na Win­dows 9. Mô­žu tým však prísť o niek­to­ré ap­li­ká­cie či nas­ta­ve­nia.

Nie je to pr­výk­rát, čo niek­to­ré zdro­je uvá­dza­jú, že Win­dows 9 by mo­hol byť za­dar­mo, no pr­výk­rát ta­ká­to in­for­má­cia po­chá­dza od nie­ko­ho zo spo­loč­nos­ti. Mic­ro­soft ju však ofi­ciál­ne ne­potvr­dil, a tak to tre­ba brať s re­zer­vou.

Zdroj: news.sof­tpe­dia.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter