Apple vydal opravu opravy - iOS 8.0.2 a zľahčuje ohýbanie iPhonu 6 Plus

App­le vy­dal ak­tua­li­zá­ciu iOS 8.0.2, kto­rá má op­ra­viť prob­lé­my v iOS 8 a hlav­ne od­strá­niť ne­po­ria­dok za­ve­de­ný pred­chá­dza­jú­cou ak­tua­li­zá­ciou iOS 8.0.1. Tá nep­rí­jem­ne prek­va­pi­la naj­mä ma­ji­te­ľov no­vých iP­ho­nov 6 a 6 Plus, kto­rí ma­li po nej prob­lé­my s pri­po­je­ním do mo­bil­nej sie­te, ako aj s tla­čid­lom Touch ID na ske­no­va­nie od­tlač­kov pr­stov.

Pod­ľa oboz­ná­me­né­ho zdro­ja si ak­tua­li­zá­ciu stih­lo nain­šta­lo­vať ne­ce­lých 40 000 ľu­dí pred tým, ako ju App­le ani nie o ho­di­nu stia­hol.

App­le rea­go­val aj na prob­lé­my s ohý­ba­ním no­vých mo­de­lov iP­ho­nov. Poz­val do svoj­ho tes­to­va­cie­ho la­bo­ra­tó­ria niek­to­rých no­vi­ná­rov, aby im uká­zal, že je­ho štan­dar­dy za­bez­pe­če­nia kva­li­ty sú prís­ne.

Video:


iP­ho­ne 6 bol pod­ľa vy­jad­re­nia Da­na Ric­cia, ve­dú­ce­ho konštruk­čné­ho od­de­le­nia, „naj­viac pre­ve­re­ný pro­dukt, kto­rý sme vô­bec vy­ro­bi­li". Pred uve­de­ním na trh bol vraj tes­to­va­ný 15 000-krát. Spo­loč­nosť sa sna­ží ce­lý prob­lém zľah­čiť, na ohý­ba­nie te­le­fó­nu sa vraj sťa­žo­va­lo len 9 ľu­dí.

Zdroj: the­ver­ge.com
cnbc.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter