Prvý laserový projektor na svete so svetelným výkonom 6500 lúmenov

Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic uvied­la na trh pr­vý jed­no­či­po­vý la­se­ro­vý pro­jek­tor DLP so sve­tel­ným vý­ko­nom 6500 lú­me­nov, kto­rý sľu­bu­je viac ako dva ro­ky nep­retr­ži­tej a bez­údr­žbo­vej pre­vádz­ky.

Pro­jek­to­ry PT-RZ670 a PT-RW630 sa chvá­li 20 000 ho­di­na­mi pre­vádz­ky bez vý­me­ny sve­tel­né­ho zdro­ja a flexibil­ný­mi mož­nos­ťa­mi in­šta­lá­cie vo všet­kých uh­loch. Pro­jek­tor mož­no ľah­ko in­šta­lo­vať na pro­jek­ciu na vý­šku aj na šír­ku a mož­no ho nak­lo­niť v akom­koľ­vek uh­le bez to­ho, aby to ma­lo na roz­diel od tra­dič­ných pro­jek­to­rov s lam­po­vým zdro­jom vplyv na ži­vot­nosť sve­tel­né­ho zdro­ja. 

panasonic_PT-RZ670.jpg

Mo­del PT-RZ670 má na­vy­še za­bu­do­va­nú fun­kciu geo­met­ric­kej úp­ra­vy umož­ňu­jú­cu pre­mie­ta­nie na za­kri­ve­né ale­bo nep­ra­vi­del­ne tva­ro­va­né plo­chy, vďa­ka čo­mu je ideál­nym za­ria­de­ním pre mú­zeá, vý­stav­né sie­ne ale­bo pre­zen­tač­né mies­tnos­ti, kde je roz­ho­du­jú­cim fak­to­rom krea­ti­vi­ta.

La­se­ro­vý pro­jek­tor rep­ro­du­ku­je o 150 % jas­nej­šie far­by a až o 230 % jas­nej­šiu žl­tú než kon­ven­čné pro­jek­tor s ja­som 7000 lú­me­nov.

panasonic_PT-RZ670_4.jpg

Pro­jek­to­ry sú kom­pa­ti­bil­né aj s tech­no­ló­giou Di­gi­tal Link, kto­rá umož­ňu­je pre­nos di­gi­tál­ne­ho sig­ná­lu (HDMI, ne­kom­pri­mo­va­né HD vi­deo a ria­dia­ce po­ve­ly) po­mo­cou je­di­né­ho káb­la LAN na vzdia­le­nosť 100 met­rov.

Tech­nic­ké úda­je ra­du PT-RZ670:


PT-RZ670

PT-RW630

Roz­lí­še­ní

WUXGA

(1920 × 1200)

WXGA

(1280 × 800)

Zob­ra­zo­va­cia jed­not­ka

Jed­no­či­po­vý DLP™

Sve­tel­ný zdroj

La­se­ro­vá di­óda

Jas

6500 lm

Údr­žba

Bez­údr­žbo­vý po 20 000 ho­dín*

In­šta­lá­cia

Ver­ti­kál­ne/ho­ri­zon­tál­ne/nak­lá­pa­nie 360 stup­ňov

DI­GI­TAL LINK

Áno

Geo­met­ry Ma­na­ger Pro (vo­li­teľ­né)

Áno

Nie

Auto­ma­tic­ké nas­ta­ve­nie ob­ra­zu (vo­li­teľ­né)

Áno

Nie

* Od­po­rú­ča­ný čas na vý­me­nu sve­tel­né­ho zdro­ja. Bez­údr­žbo­vá pre­vádz­ka mô­že byť skrá­te­ná pre pod­mien­ky oko­li­té­ho pros­tre­dia.

Zdroj: Panasonic


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter