ASUS ROG Ares III - najrýchlejšia vodou chladená duálna grafická karta na svete

ASUS pred­sta­vil li­mi­to­va­nú edí­ciu naj­rý­chlej­šej vo­dou chla­de­nej her­nej gra­fic­kej kar­ty na sve­te s ozna­če­ním Ares III. Kar­tu so štíh­lym jed­nos­lo­to­vým vy­ho­to­ve­ním po­há­ňa dvo­ji­ca gra­fic­kých pro­ce­so­rov AMD Ra­deon Hawaii XT R9 290x, kto­ré sú z vý­ro­by pre­tak­to­va­né na 1030 MHz a aj 8 GB pa­mä­te GDDR5 s frek­ven­ciou 5000 MHz. Tá­to kom­bi­ná­cia za­ru­ču­je ne­kom­pro­mis­ný gra­fic­ký vý­kon.

V tes­te 3D­Mark Fi­re Stri­ke Extre­me do­sia­hol Ares III v po­rov­na­ní s kar­tou GTX Ti­tan Z o 15 % vy­ššiu rých­losť a o 33 % lep­šiu sním­ko­va­ciu frek­ven­ciu v hre Bat­tle­field 4. No­vin­ka vy­uží­va pré­mio­vý, na mie­ru vy­ro­be­ný sys­tém vod­né­ho chla­de­nia a od­ol­né kom­po­nen­ty ASUS Su­per Alloy Power, kto­ré predl­žu­jú jej ži­vot­nosť. Mo­del ROG Ares III je v pre­da­ji aj v Čes­kej re­pub­li­ke za 1527,40 eura s DPH.

ASUS_ROG_Ares_III_with_universal_fittings.jpg

Špič­ko­vé tech­no­ló­gie v li­mi­to­va­nej edí­cii

Kar­ta ROG Ares III za­uj­me di­zaj­no­vý­mi pr­vka­mi a blo­kom vod­né­ho chla­de­nia, kto­rý je vy­ro­be­ný pres­ne na mie­ru. No­vin­ka pre­to do­sa­hu­je o 25 % niž­šie pre­vádz­ko­vé tep­lo­ty než re­fe­ren­čná kar­ta R9 295X2. V tes­te Fi­re Stri­ke Extre­me bež­ala kar­ta ROG Ares III o 15 % rých­lej­šie ako kar­ta GTX Ti­tan Z. V roz­lí­še­ní 4K Ultra High De­fi­ni­tion (3840 × 2160) do­ká­že spus­tiť hru Bat­tle­field 4 s frek­ven­ciou, kto­rá je vy­ššia do­kon­ca o 33 %. Kar­ta ROG Ares III bo­la vy­ro­be­ná v li­mi­to­va­nom poč­te iba 500 jed­not­li­vo očís­lo­va­ných ku­sov, čo z nej zá­ro­veň ro­bí zbe­ra­teľ­ský kú­sok.

Sys­tém na­pá­ja­nia Di­gi + VRM a kom­po­nen­ty Su­per Alloy Power

Kar­ta ROG Ares III je vy­ba­ve­ná tech­no­ló­giou Di­gi + VRM (vol­ta­ge-re­gu­la­tor mo­du­le) so 16-fá­zo­vým sys­té­mom na­pá­ja­nia s pev­ným jad­rom a kon­den­zá­tor­mi Black Me­tallic ja­pon­skej vý­ro­by so ži­vot­nos­ťou 10-ti­síc ho­dín - to všet­ko v po­rov­na­ní s re­fe­ren­čnou 12-fá­zo­vou kar­tou Ra­deon R9 295x zni­žu­je na­pä­ťo­vé ru­še­nie o 30 % a zvy­šu­je ener­ge­tic­kú účin­nosť o 15 % bez to­ho, aby do­chá­dza­lo k ru­ši­vým zvu­kom a bzu­ča­niu. Tech­no­ló­gia Di­gi + VRM ta­kis­to roz­ši­ru­je roz­sah mo­du­lá­cie na­pä­tia a zlep­šu­je cel­ko­vú sta­bi­li­tu a po­ten­ciál na pre­tak­to­va­nie.

Nás­troj GPU Tweak a on-li­ne strea­mo­va­nie

Kar­ta ROG Ares III sa do­dá­va so sof­tvé­ro­vým nás­tro­jom GPU Tweak od spo­loč­nos­ti ASUS, s kto­rým mô­žu pou­ží­va­te­lia dos­tať z gra­fic­kej kar­ty čo naj­vyš­ší vý­kon. GPU Tweak umož­ňu­je v reál­nom ča­se pres­ne ov­lá­dať frek­ven­ciu, na­pä­tie ale­bo vý­kon ven­ti­lá­to­rov pros­tred­níc­tvom in­tui­tív­ne­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Vďa­ka to­mu je pre­tak­to­va­nie veľ­mi jed­no­du­ché a mož­no ho vy­ko­ná­vať úpl­ne bez obáv.

Nás­troj GPU Tweak a je­ho fun­kcie na strea­mo­va­nie ta­kis­to umož­ňu­jú zdie­ľať di­anie na ob­ra­zov­ke cez inter­net v reál­nom ča­se - os­tat­ní tak bu­dú môcť sle­do­vať va­šu hru na­ži­vo z pr­vej ru­ky. Do strea­mo­va­né­ho vi­dea sa da­jú na­vy­še vlo­žiť ná­zov, po­sú­va­ný text, ob­ráz­ky či sta­tic­ké zá­be­ry z webo­vej ka­me­ry.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter