Samsung prestal v Európe predávať notebooky aj chromebooky

Už za­čiat­kom ro­ka sa ob­ja­vi­li sprá­vy o tom, že Sam­sung pres­ta­ne vy­rá­bať no­te­boo­ky. Pre­to nie je až ta­ká prek­va­pu­jú­ca in­for­má­cia webu PC Ad­vi­sor o tom, že ju­ho­kó­rej­ský vý­rob­ca sa roz­ho­dol stiah­nuť z európ­ske­ho tr­hu svo­je no­te­boo­ky Ativ s Win­dows, ako aj chro­me­boo­ky. Po­dob­ný krok us­ku­toč­ni­la aj spo­loč­nosť So­ny, kto­rá sa zba­vi­la svoj­ho biz­ni­su Vaio už vo feb­ruári toh­to ro­ka.

No­vé mo­de­ly no­te­boo­kov sa neob­ja­vi­li ani v stán­ku Sam­sun­gu na toh­to­roč­nom veľtr­hu IFA v Berlí­ne. „Rých­lo sme sa pris­pô­so­bi­li pot­re­bám a po­žia­dav­kám európ­ske­ho tr­hu a ukon­čí­me pre­daj no­te­boo­kov vrá­ta­ne chro­me­boo­kov špe­ci­fic­ky v tom­to re­gió­ne. No ne­mu­sí to ne­vyh­nut­ne od­rá­žať pod­mien­ky na iných tr­hoch," uvie­dol ho­vor­ca Sam­sun­gu.

V prí­pa­de So­ny mal ten­to krok za nás­le­dok reš­truk­tu­ra­li­zá­ciu a vý­znam­né zní­že­nie poč­tu pra­cov­ných miest. Pre­pus­te­ných bo­lo asi 5000 za­mes­tnan­cov. Za­tiaľ nie je jas­né, ako mie­ni úby­tok pra­cov­ných miest rie­šiť Sam­sung.

Zdroj: pcad­vi­sor.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter