Pi-Top je prvý notebook, ktorý si vytlačíte aj sami doma

Pi-Top kom­bi­nu­je dve tech­no­ló­gie. Mi­nia­túr­ny po­čí­tač Ras­pberry Pi a 3D tlač. Vý­sled­kom je pr­vý no­te­book na sve­te, kto­rý si mô­že­te zho­to­viť úpl­ne sa­mi.

Ce­no­vo dos­tup­ný no­te­book si však eš­te neob­jed­ná­te. Pro­jekt ne­má dos­ta­tok fi­nan­cií a pot­reb­ný ka­pi­tál sa po­kú­si zís­kať cez Kic­kstar­ter. http://pi-top.com/

Ak kam­paň us­pe­je, tvor­co­via chcú za­ria­de­nie pre­dá­vať v dvoch ver­ziách. Pre tých, kto­rí ma­jú k dis­po­zí­cii 3D tlač, bu­de ur­če­né lac­nej­šie ba­le­nie s di­gi­tál­ny­mi mo­del­mi. Po­mo­cou nich si te­lo po­čí­ta­ča vy­tla­čí­te do­ma. Ak 3D tlač ne­má­te, bu­de­te si môcť ob­jed­nať už vop­red vy­tla­če­nú konštruk­ciu. Tú si nás­led­ne iba pos­kla­dá­te.

Tak­zva­ný Pi-Top Kit však bu­de ok­rem mo­de­lov, resp. sú­čias­tok konštruk­cie, ob­sa­ho­vať aj po­čí­tač Ras­pberry Pi, ba­té­riu s vý­dr­žou 6 ho­dín, Wi-Fi an­té­nu, 13,3-pal­co­vý TFT dis­plej s roz­lí­še­ním 1366 × 768 a naj­nov­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu Ras­pbian OS.

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter