Microsoft uľahčí študentom bezplatný prístup k Office 365

Asi pred ro­kom Mic­ro­soft po­nú­kol štu­den­tom mož­nosť zís­kať bez­plat­ne Of­fi­ce 365 v rám­ci prog­ra­mu Stu­dent Ad­van­ta­ge. Účet však mu­se­la za­lo­žiť ško­la, kto­rá mu­se­la ta­kis­to ob­jed­nať li­cen­ciu Of­fi­ce 365 v me­ne štu­den­ta.

Te­raz chce spo­loč­nosť uľah­čiť štu­den­tom zís­ka­nie toh­to kan­ce­lár­ske­ho nás­tro­ja. Účet si už mô­žu za­lo­žiť sa­mi a obísť tak IT od­de­le­nie ško­ly. Sta­čí im zá­jsť na web s Of­fi­ce 365 pre štu­den­tov a za­dať škol­skú e-mai­lo­vú ad­re­su. Zís­ka­jú tak naj­nov­šie ver­zie ap­li­ká­cií Mic­ro­soft Word, Excel, Power­Point, One­No­te, Out­look, Ac­cess a Pub­lis­her s mož­nos­ťou in­šta­lá­cie na pia­tich po­čí­ta­čoch a mo­bil­ných za­ria­de­niach a 1 TB clou­do­vé­ho úlo­žis­ka na OneD­ri­ve.

Po­nu­ka je ur­če­ná pre štu­den­tov vo ve­ku od 13 ro­kov. Za­tiaľ je plat­ná len pre štu­den­tov v USA, ale v prie­be­hu ro­ka sa bu­de pos­tup­ne roz­ši­ro­vať aj do ďal­ších kra­jín. Sa­moz­rej­me, pla­tí len v prí­pa­de, že ško­la má za­kú­pe­nú prís­luš­nú li­cen­ciu.

Video:


Zdroj: blogs.of­fi­ce.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter