Windows 9 vraj bude podporovať 8K Ultra HD displeje

Jed­na z naj­viac kri­ti­zo­va­ných ve­cí na Win­dows 8 bo­li prob­lé­my so šká­lo­va­teľ­nos­ťou. S ras­tom ob­ľú­be­nos­ti dis­ple­jov s vy­so­kou hus­to­tou pixelov sa ten­to prob­lém eš­te stup­ňo­val.

Nap­rík­lad 13-pal­co­vý full HD no­te­book sa stá­va me­nej at­rak­tív­nym, ak je na je­ho dis­ple­ji všet­ko ma­lé a zle či­ta­teľ­né. No naj­nov­šie zves­ti ho­vo­ria o tom, že Win­dows 9 bu­de pod­po­ro­vať 8K Ultra HD roz­lí­še­nie. Zos­ta­ve­nia Win­dows, kto­ré dos­ta­li na tes­to­va­nie par­tne­ri Mic­ro­sof­tu, ob­sa­ho­va­li iko­ny s roz­lí­še­ním 768 × 768 pixelov.

icon_pcportal.jpg

Aj v iných čas­tiach pou­ží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia sú vraj zlep­še­nia za­me­ra­né na zob­ra­zo­va­nie na dis­ple­joch s vy­so­kou hus­to­tou ppi. No­te­book s Win­dows by tak mo­hol lep­šie kon­ku­ro­vať Mac­Boo­kom s dis­ple­jom Re­ti­na. OS X bol lep­šie op­ti­ma­li­zo­va­ný pre ob­ra­zov­ky s vy­so­kým roz­lí­še­ním, čo do­te­raz vie­dlo k lep­šej pou­ží­va­teľ­skej skú­se­nos­ti na Mac­Boo­ku. Tie­to in­for­má­cie pri­nie­sol spo­lu s nie­koľ­ký­mi us­ved­ču­jú­ci­mi ob­ráz­ka­mi rus­ký por­tál pcpor­tal.org.ru.

Zdroj: win­be­ta.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter