Linux pre podniky dozrel, úspešne konkuruje Unixu

Kým na bež­ných PC sa Li­nuxu príl­iš ne­da­rí, je­ho po­zí­cia v kor­po­rát­nej sfé­re je čo­raz sil­nej­šia. Aj pre­to sa vý­raz­ne roz­ši­ru­jú je­ho mož­nos­ti prá­ve tým­to sme­rom. Poz­ri­te sa na to, do akej fá­zy v sú­čas­nos­ti Li­nux dos­pel.

Pos­led­né ver­zie veľ­kých pod­ni­ko­vých li­nuxových dis­tri­bú­cií vy­uží­va­jú ši­ro­ké spek­trum fun­kcií ob­siah­nu­tých v pos­led­ných ver­ziách ker­ne­la 3.1x a pri­dá­va­jú aj niek­to­ré vlas­tné fun­kcie a roz­ší­re­nia. Tie sa za­me­ria­va­jú naj­mä na na­sa­de­nie na­prieč mno­hý­mi serverm­i, pok­ro­či­lé šká­lo­va­nie a na clou­do­vé vy­uži­tie. V tej­to ob­las­ti pred­tým do­mi­no­va­li v pod­ni­koch hlav­ne unixové sys­té­my a aj rie­še­nia od Mic­ro­sof­tu. No Li­nux za pos­led­né ro­ky vý­raz­ne vy­zrel a sú­čas­né rie­še­nia sú už na špič­ko­vej úrov­ni.

Čr­ty mo­der­ných li­nuxových dis­tri­bú­cií
Z hlav­ných vlas­tnos­tí na na­sa­de­nie v pod­ni­koch sto­jí za to spo­me­núť naj­mä tie nas­le­du­jú­ce:

Šká­lo­va­teľ­nosť - li­nuxové jad­ro te­raz mož­no šká­lo­vať až na 4096 pro­ce­so­rov x86 a 16 TB pa­mä­te, čo bo­la do­te­raz do­mé­na hlav­ne unixových server­ov. Li­nux te­da v sú­čas­nos­ti pod­po­ru­je aj naj­väč­šie server­y x86, aké sa vô­bec do­dá­va­jú.

I/O - ker­nel te­raz za­hŕňa pod­po­ru ot­vo­re­né­ho sú­bo­ro­vé­ho sys­té­mu btrfs, kto­rý po­nú­ka vý­raz­ne lep­šiu šká­lo­va­teľ­nosť a fun­kcio­na­li­tu než nap­rík­lad ZFS od Orac­lu. Ide nap­rík­lad o pod­po­ru chec­ksu­mov, CoW, snap­shot­tin­gu, pok­ro­či­lej sprá­vy lo­gic­kých zväz­kov vrá­ta­ne ten­ké­ho Pro­vi­sio­nin­gu a ďal­šie. Pos­led­né ver­zie po­tom na­vy­še ob­sa­hu­jú napr. pod­po­ru geoc­lus­te­rin­gu a vzdia­le­nej rep­li­ká­cie dát.

Vir­tua­li­zá­cia - pos­led­né ver­zie li­nuxové­ho ker­ne­la pra­cu­jú s kon­taj­ner­mi, čo sú od­ľah­če­né vir­tua­li­zač­né jed­not­ky, kto­ré zvy­čaj­ne efek­tív­nej­šie zdie­ľa­jú zdro­je než kla­sic­ké hyper­ví­zo­ry a umož­ňu­jú aj jed­no­duch­šie na­sa­de­nie a sprá­vu. Kon­taj­ne­ry mô­žu ob­sa­ho­vať ap­li­ká­cie a ale­bo aj ce­lé ope­rač­né sys­té­my, s kto­rý­mi sa v prí­pa­de ak­tua­li­zá­cie pra­cu­je om­no­ho ľah­šie než v kla­sic­kom po­ňa­tí vir­tua­li­zá­cie.

Clus­te­ring a vy­so­ká dos­tup­nosť - pod­po­ra fun­kcií rep­li­ká­cie sú­bo­rov pri­ná­ša mož­nos­ti pra­co­vať s geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ný­mi klas­tra­mi fy­zic­kých či vir­tuál­nych server­ov a pri zly­ha­ní umož­ňu­je ľah­ké auto­ma­tic­ké ale­bo ma­nuál­ne prep­nu­tie na iné zdro­je.

Op­ti­ma­li­zá­cia pre pro­ce­so­ry IBM Power - ho­ci Li­nux už pod­po­ru­je pro­ce­so­ro­vý rad Power od ro­ku 2001, vzhľa­dom na to, že pos­led­ná ge­ne­rá­cia pro­ce­so­rov Power od IBM sa dos­tá­va do cen­tra po­zor­nos­ti fi­riem, ak­tuál­ne li­nuxové dis­tri­bú­cie, ako napr. SU­SE 11.3, ob­sa­hu­jú množ­stvo roz­ší­re­ní a dopl­nkov na čo naj­lep­šiu pod­po­ru tých­to pro­ce­so­rov. Pre server­y x86 tak vzni­ká sil­ná kon­ku­ren­cia a sys­té­my s čip­mi Power mô­žu po­núk­nuť ži­vo­tas­chop­nú al­ter­na­tí­vu s Li­nuxom.

Ko­men­tá­to­ri sa zho­du­jú, že mo­der­ný Li­nux si jas­ne zvo­lil svo­ju ces­tu a od ro­kov neús­peš­né­ho bo­ja s Win­dows sa te­raz vy­pro­fi­lo­val na rie­še­nie pre pod­ni­ky, kto­ré je pou­ži­teľ­né aj na naj­ná­roč­nej­šie úlo­hy. Stal sa tak nao­zaj sil­nou kon­ku­ren­ciou pre So­la­ris či AIX, s kto­rý­mi fir­my čas­to bo­jo­va­li, ale ne­ma­li k nim žiad­nu al­ter­na­tí­vu. Roz­die­ly v mož­nos­tiach me­dzi unixový­mi sys­té­ma­mi a pos­led­ný­mi li­nuxový­mi dis­tri­bú­cia­mi sa už eli­mi­no­va­li a fir­my sa pres­tá­va­jú obá­vať na­sa­diť Li­nux na veľ­ké množ­stvo server­ov a na kri­tic­ké úlo­hy.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter