Nový Office bude mať aj tmavé témy

Ho­ci Mic­ro­soft je te­raz za­nep­ráz­dne­ný príp­ra­vou Win­dows Tech­ni­cal Pre­view, zá­ro­veň sa us­ku­toč­ňu­je aj tes­to­va­nie no­vej ver­zie kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka. Spo­loč­nosť ne­dáv­no roz­pos­la­la Of­fi­ce Tech­ni­cal Pre­view par­tne­rom a tes­te­rom. Tes­to­va­nie je sko­rých štá­diách a pod­ľa do­te­raj­ších in­for­má­cií pôj­de len o drob­né zlep­še­nia. Mic­ro­soft nap­rík­lad pri­dal po­moc­ní­ka Tell Me z on-li­ne ap­li­ká­cií Of­fi­ce aj do des­kto­po­vej ver­zie. Ide o nás­troj, kto­rý po­mô­že pou­ží­va­te­ľom ob­ja­viť veľ­ké množ­stvo fun­kcií, kto­ré sú k dis­po­zí­cii v jed­not­li­vých ap­li­ká­ciách.

Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie za­tiaľ nie je zá­sad­nej­šie zme­ne­né, Of­fi­ce Rib­bon je stá­le prí­tom­ný. No­vin­kou je pri­da­nie čier­nej té­my, čo bo­la po­žia­dav­ka pou­ží­va­te­ľov Of­fi­ce 2013 - prav­de­po­dob­ne pre­to, že exis­to­va­la aj v Of­fi­ce 2010. Ak pra­vi­del­ne pra­cu­je­te s do­ku­men­tmi, tma­vá té­ma je vý­hod­nej­šia ako svet­lá, pri kto­rej sa pros­tre­die zlie­va do­ko­py. Čier­na té­ma nie je pred­vo­le­ná, je to len jed­na z vo­lieb pre pou­ží­va­te­ľa pop­ri svet­lo­si­vej, tma­vo­si­vej a bie­lej té­me.

Mic­ro­soft za­tiaľ neoz­ná­mil, ke­dy bu­de no­vá ver­zia je­ho kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka uve­de­ná na trh.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter