Amazon predstavil 5 nových čítačiek a tabletov. Už od 79 USD. Pozrite sa, čo ponúkajú

Hneď po „veľ­kom dni" App­lu ozná­mil Ama­zon ob­no­vu svoj­ho ra­du čí­ta­čiek a tab­le­tov Kind­le. Uvie­dol tri ak­tua­li­zo­va­né ver­zie a je­den úpl­ne no­vý mo­del. A zos­ta­vu dopĺňa no­vá vlaj­ko­vá loď spo­loč­nos­ti - mo­del Kind­le Voyage.

Naj­vyš­ší mo­del pro­duk­to­vé­ho ra­du Kind­le Voyage, nás­tup­ca Kind­le Pa­perwhi­te, má 6-pal­co­vý e-Ink dis­plej a no­vý spô­sob otá­ča­nia strá­nok, kto­rý spo­loč­nosť na­zý­va Pa­gep­ress a nah­rá­dza do­te­raj­šie har­dvé­ro­vé tla­čid­lá. Te­raz mu­sí­te pri lis­to­va­ní za­tla­čiť na rám oko­lo dis­ple­ja. Neh­ro­zí, že by ste strán­ku oto­či­li dr­ža­ním čí­tač­ky za ok­raj, pre­to­že pri lis­to­va­ní tre­ba rám stla­čiť sil­nej­šie.

Dis­plej má roz­lí­še­nie 1440 × 1080 pixelov (300 ppi). Vo vý­ba­ve je 1 GHz pro­ce­sor a 512 MB RAM, 4 GB inter­nej pa­mä­te a ne­chý­ba ani Wi-Fi 802.11 b/g/n. Čí­tač­ka je ten­ká, má hrúb­ku len 7,6 mm a hmot­nosť asi 180 g. Ce­na sa za­čí­na od 199 do­lá­rov, ale naj­lac­nej­šia ver­zia ob­sa­hu­je rek­la­my a ne­má 3G (ver­zia s 3G sto­jí 289 do­lá­rov).

No­vý mo­del Kind­le z opač­né­ho kon­ca má ta­kis­to do­ty­ko­vý dis­plej a je­ho pro­ce­sor je vraj op­ro­ti pred­chá­dza­jú­ce­mu mo­de­lu vstup­nej úrov­ne o 20 % rých­lej­ší. Roz­lí­še­nie 6-pal­co­vé­ho dis­ple­ja je 800 × 600 pixelov (167 ppi). Ka­pa­ci­ta 4 GB pos­ta­čí na dos­ta­toč­nú zá­so­bu kníh. Je­ho ce­na sa bu­de za­čí­nať od 79 do­lá­rov (s rek­la­mou).

Ok­rem to­ho Ama­zon ak­tua­li­zo­val aj svoj rad tab­le­tov Kind­le Fi­re - 8,9-pal­co­vý Kind­le Fi­re HDX a je­ho men­šie­ho bra­ta Kind­le Fi­re HD. Mo­del HDX bu­de mať no­vý 2,5 GHz pro­ce­sor Snap­dra­gon 8084, roz­lí­še­nie 2560 × 1600 pixelov (339 ppi), in­teg­ro­va­ný rep­ro­duk­tor so zvu­kom Dol­by Audio a Dol­by At­mos a o 70 % rých­lej­ší gra­fic­ký en­gi­ne (GPU Ad­re­no 420). Šes­ťpal­co­vý HD sa bu­de po­nú­kať v pia­tich fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach (Black, Whi­te, Co­balt, Ma­gen­ta, Cit­ron).

Dis­plej má roz­lí­še­nie 1280 × 800 pixelov (252 ppi). Inter­ná pa­mäť bu­de mať ka­pa­ci­tu 8 GB/16 GB (5 GB/12,2 GB pre pou­ží­va­te­ľa). Ce­na sa za­čí­na od 99 do­lá­rov. Pos­led­ná no­vin­ka je 7-pal­co­vý Fi­re HD za 139 do­lá­rov. No­vin­ky sa za­čnú pre­dá­vať od ok­tób­ra, v sú­čas­nos­ti si ich mož­no pre­dob­jed­nať.

Zdroj: 9to5­mac.com
blog.the-ebook-rea­der.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter