Záložná energia do vrecka: Prenosná nabíjačka USB Leitz Complete

Tab­let ale­bo smar­tfón vy­bi­tý v tej naj­nev­hod­nej­šej si­tuá­cii? Žiad­ny prob­lém, pre­nos­ná na­bí­jač­ka USB Leitz Com­ple­te do­ká­že na­bí­jať dva te­le­fó­ny sú­čas­ne ale­bo je­den tab­let só­lo. Ka­pa­ci­ta 5000 mAh vy­sta­čí prib­liž­ne na dve na­bi­tia prie­mer­né­ho smar­tfó­nu a v prí­pa­de hig­hen­do­vých mo­de­lov prib­liž­ne na 1,5 do­bi­tia.

V ča­se, keď pou­ží­va­me stá­le viac mo­bil­ných zria­de­ní aj mi­mo do­sa­hu elek­tric­kej zá­suv­ky, vzras­tá zá­ujem o pre­nos­né na­bí­jač­ky.

Na­bí­jač­ka USB Leitz Com­ple­te má kom­pak­tné roz­me­ry, tak­že bez prob­lé­mov ju str­čí­te do vrec­ka.

Na pred­nej stra­ne sú šty­ri kon­trol­ky, kto­ré sig­na­li­zu­jú úro­veň na­bi­tia. Na bo­ku náj­de­te ko­nek­tor mic­roUSB a na za­dnej stra­ne sú ko­nek­to­ry USB na pri­po­je­nie na­bí­ja­ných za­ria­de­ní. Ho­ci kryt na­bí­jač­ky je z plas­tu, vô­bec ne­pô­so­bí lac­ným doj­mom.

leitz_nabijacka2.jpg

Kaž­dým z por­tov USB mô­že na­raz pre­chá­dzať prúd s veľ­kos­ťou 1000 mA, resp. pri za­po­je­ní iba jed­né­ho za­ria­de­ní 2000 mA, či­že na­raz mož­no na­bí­jať buď je­den tab­let, ale­bo dva smar­tfó­ny.

Na­bi­tie z 0 na 100 % za­be­rie asi šty­ri a pol ho­di­ny.

Tech­nic­ké vlas­tnos­ti:

2 × port USB (kaž­dý 1000 mA): na na­bí­ja­nie dvoch te­le­fó­nov ale­bo jed­né­ho tab­le­tu.
5000 mAh lí­tio­vo-po­ly­mé­ro­vá ba­té­ria s dl­hou ži­vot­nos­ťou.
Stav ba­té­rie sig­na­li­zu­jú 4 LED di­ódy.
Fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho vy­pnu­tia šet­rí ener­giu, keď ba­té­ria nie je pou­ží­va­ná.
Po­čet na­bi­tí: pri 500 cyk­loch na­bi­tia by ka­pa­ci­ta ne­ma­la kles­núť pod 80 %.
Max. prúd : 2000 mA
Vý­stup­né na­pä­tie: 5 V
Vrá­ta­ne káb­la USB (10,0 cm)
Roz­me­ry: 6,0 × 11,4× 1,4 cm (š × v × h)
Hmot­nosť: 120 g

Ce­na bez DPH: 42,20 €

Ce­na s DPH: 50,64 €


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter